Oplossing verkeerslichten Dampoort dringt zich op

De problemen met de verkeerslichten aan de Dampoort blijven aanhouden. Gemeenteraadslid Jasper Pillen vraagt opnieuw aan de stad én aan de bevoegde Vlaamse dienst om in te grijpen. “De lichten zijn nu al een tijdje ernstig ontregeld. Op bepaalde momenten heeft iedereen op het kruispunt zeer lang rood. Op andere momenten duurt het groen licht erg kort zodat er amper wagens kunnen passeren. Hiervoor moet een oplossing komen”.

De situatie leidt tot lange wachtrijen en tot onbegrip bij veel chauffeurs. “Dit weekend stond er een rij wagens aan te schuiven tot bijna aan de boot naar Damme” kon Pillen zelf ter plaatse vaststellen.

Jasper Pillen vraagt aan de wegbeheerder om snel in te grijpen, zeker met 1 september in het verschiet. “Eventueel moet de stad politioneel waar dat mogelijk is, ondersteuning bieden”.

‘Berekken’ in alle deelgemeentes graag!

Open Vld Brugge wil elke maand vanaf heden een extra gemeenteraad / berek in een deelgemeente over de deelgemeente. Dat zeggen fractieleider Van Volcem en raadslid Jasper Pillen. Het uitgangspunt van Open Vld Brugge is dat alle deelgemeenteneven belangrijk zijn, evenals de binnenstad. Berekken in de deelgemeenten kunnen op die manier de politiek dichter bij de burger brengen en beter focussen op wat zich in de deelgemeenten afspeelt.

Brugge telt Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, SInt-Andries, Sint-Michiels, Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon- en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.

Het was raadslid Jean–Marie De Plancke, eveneens Open Vld, die indertijd met het idee kwam om berekken in Zeebrugge te laten plaatsvinden.

Vandaag is er daardoor voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge.

“Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust” zegt Jean-Marie De Plancke.

Open VLD wil dat Zeebrugge opnieuw positief bekeken wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen.  De haven zorgt voor veel werkgelegenheid.  Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger  Zeebrugge”.

Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. Het groen en voetpaden (zie o.a. Baron De Maerelaan is slecht onderhouden door veel onkruid). 

‘De infrastructuur kan veel beter.’, vervolledigt Van Volcem. ‘Een mooie boulevard moet je maken van de Baron de Marelaan.’ 

Andere opdrachten zijn het Eliagebouw mooi inbufferen,  quid domein Knaepen en de vismijnsite,  van oude ongebruikte spoorbeddingen kan er een wandelpad gemaakt worden, bedrijvigheid en Tijdokstraat mooi inbufferen, meer strandbars op het strand, evenementen in Zeebrugge (bioclat, we can dance), zwemmen op het strand, een houten treintje op het strand, natuurwandeling organiseren, een watertaxi van Tijdokstraat naar het strand, veilieg fietspaden naar Zeebrugge en in Zeebrugge, een goede communicatie inzake ontsluiting en te plannen infrastructuurwerken,  vlot verkeer. 

In Heist is men bezig aan een revival. Diverse plannen worden opgemaakt.  Ook Zeebrugge verdient beter. Tijd voor een burgemeester van Zeebrugge, minstens een schepen van Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge die elke dag de belangen bewaakt van de mensen die er wonen. Het huidige stadsbestuur vergeet ze vaak.

Vandaar vragen wij een aparte gemeenteraad per maand per deelgemeente zodat de belangen van de deelgemeente niet enkel in folders komen maar ook de agenda uitmaken van de gemeenteraad en er een open dialoog kan ontstaan.  In Antwerpen zijn er districten. In steden boven 100.000 inwoners kan dat. Brugge voert een gecentraliseerd beleid maar een extra gemeenteraad per jaar per deelgemeente lijkt me een heel goeie zaak om per deelgemeente horizontaal de zaken te benaderen. Nu denkt elke schepen vanuit zijn bevoegdheid. Hokjes denken zal verdwijnen als je met alle betrokkenen over een gebied denkt, samen met de bevolking en een vrijgemaakt budget.

Open Vld wil snelle uitrol ‘kort’-parkeren

Open Vld wil dat het stadsbestuur snel het systeem van gratis ‘kwartier’-parkeren uitrolt in de hele stad. Al in de maand februari kreeg gemeenteraadslid Jasper Pillen in de gemeenteraad het antwoord dat het proefproject in de Rijselstraat positief werd beoordeeld. Pillen roept nu, een paar maanden later, samen met fractieleider Mercedes Van Volcem, op tot een snelle installatie van de sensoren in de andere deelgemeenten. Van Volcem & Pillen : “Als liberalen ondersteunen wij de Brugse buurtwinkels. Het beleid moet dat ook doen. Overal waar wij komen, wordt de vraag naar een dergelijk gratis kortsysteem gevraagd door handelaars én omwonenden.”

Concreet vragen gemeenteraadsleden Pillen en Van Volcem dat de stad snel nieuwe locaties aanduidt waar de gratis kort-parkeerzones kunnen komen en dan snel de sensoren plaatst. Het systeem moet volgens de liberalen zeker ook gratis blijven. “De evaluatie van de test is positief en de vraag naar het systeem is groot. Op wat wacht Brugge om haar lokale handelaars te steunen?”

Daarnaast herhalen de Brugse liberalen nog eens hun pleidooi om de korte parkeertijd van 15 minuten in de binnenstad op te trekken naar 30 minuten. “15 minuten is te kort om een snelle boodschap te doen. We moeten er over waken dat onze middenstand in de binnenstad kan blijven leven. Daarom moet de kortparkeertijd in de binnenstad opgetrokken worden tot 30 minuten” menen Pillen en Van Volcem

Duidelijke timing dossier hoogspanningskabel

Elia organiseerde op 7 maart een infomarkt in Brugge over het project van de nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding. Zoals u zich waarschijnlijk nog kunt herinneren, werd toen na massaal protest vermeden dat deze nieuwe lijn boven Koolkerke ging passeren. Uiteindelijk werd de nieuwe 380kV-lijn ondergronds te noorden van Koolkerke gebouwd. Ook werd beloofd dat de bestaande 150kV-lijn afgebroken zal worden eens de nieuwe ondergrondse lijnen operationeel zullen zijn.

Op de infomarkt van 7 maart heeft Elia voor het eerst de timing bekend gemaakt van deze voor Koolkerke belangrijke werken. Deze is als volgt:

    • Begin 2018 starten de werken om de bovengrondse 150 kV-lijn die vertrekt aan het Zuidervaartje af te breken. Hiervoor moet de nieuwe 380 kV-lijn afgewerkt zijn. Daarna zal een nieuwe, ondergrondse 150 kV-lijn aangelegd worden onder de berm van de Damse Vaart langs de Noorweegse Kaai.
  • In 2019 zal dan begonnen worden met de afbraak van de bestaande bovengrondse 150 kV-lijn die Koolkerke overspant. Deze werken zouden relatief snel afgewerkt moeten worden. Eind 2019 – begin 2020 zouden de kabels en de masten weg moeten zijn uit Koolkerke.

 

Ik volg dit dossier al jaren van dichtbij op en zal dit blijven doen. Ik hield er daarom u te informeren over deze nieuwe informatie en over de aangekondigde timing.

Oplossing Vlamingdam – St. Jorisstraat in zicht?

Ik vraag al jaren aandacht voor deze problematiek. In de gemeenteraad van juni 2016 werd mijn interpellatie over de verkeerssituatie op de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam besproken. De cijfers die hierop werden verkregen via een schriftelijke vraag tonen aan dat er een scherpe stijging is op het vlak van materiële en ook letselongevallen. De cijfers zijn duidelijk: bijna elke maand zijn er 2 schadegevallen en de as is zowel de recordhouder als de sterkste stijger op vlak van schadegevallen, ongevallen en gewonden (!).

De verschillende problemen (snelheid, bussen, trillingen, ongevallen, …) zijn aan bod gekomen.

 De Burgemeester was, in tegenstelling tot eerder in juni toen ik de problematiek aanhaalde, duidelijker in z’n antwoorden. Positief is ook dat de antwoorden in de lijn liggen van wat de delegatie bewoners te horen kreeg.

13322114_1418638624828767_3402402388230883485_nEr werd het volgende gemeld:

– de werken aan de Katelijnestraat worden momenteel gepland. Daarna zou het aan de beurt zijn om de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam opnieuw in te richten, te beginnen met de riolen. Dan zouden ook infrastructuur-aanpassingen aan de straat kunnen aangebracht worden. Dit zal helaas nog tijd vragen, een timing kon niet gegeven worden.

– de wegendienst kreeg de opdracht om relatief snel te onderzoeken wat er kan gebeuren op korte en middellange termijn. De burgemeester kon geen timing geven maar beseft dat er voortgedaan moet worden. We hebben alvast gemeld dat we de druk gaan hooghouden.

– zoals u hebt kunnen lezen is er heel wat te doen in heel Brugge over de bussen. Er werd meermaals gezegd dat er wordt gezocht naar een eerlijke spreading en dus oplossing voor oa de straten. Ook dit gaan we opvolgen.

Positief is dus dat de druk van de bewoners en van enkele raadsleden lijkt te werken. We houden de situatie op de as alvast zeker op de agenda.

Positieve evaluatie openbare BBQ – hopelijk snel extra plaatsen!

Brugge heeft het gebruik van de eerste en voorlopige enige openbare BBQ positief geevalueerd. Ik kreeg dit als antwoord op mijn vraag hierover. 160920 Pillen antw-openbare barbecues

14064076_1522896834402945_1101203333532954582_nDe BBQ is gelegen in het Ruzettepark, rechtover de Brugse brandweerkazerne, aan de Vesten. De opvangbak voor as levered wat problemen op maar werd door de bevoegde diensten aangepast.

Op mijn vraag om een openbaar toilet te installeren – een steeds terugkerend probleem in Brugge – werd niet ingegaan. De stad verwijst naar de toiletten in het stadsgebouw aan de overkant van de Ring. Dit lijkt me geen afdoende oplossing.

Op mijn vraag of er nieuwe locaties zullen bepaald worden om BBQ’s te installeren werd positief geantwoord, de stad onderzoekt momenteel een optie te Sint-Andries. Hopelijk is dit de start van een grote uitrol want ik ben ervan overtuigd dat deze plaatsen en faciliteiten mensen bij elkaar brengen!

Oplossing voor kruispunten R30 – Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat zijn nodig.

De ochtendfiles, vaak tot aan het G. Roelandtsplein, zijn vanaf 1 september ook terug. De lange files en vaak onveilige fietssituatie verdienen dan ook de nodige aandacht.

De knelpunten zijn dubbel en versterken elkaar:

1)      Uitkomend verkeer uit de Nijverheidsstraat in 3 richtingen. De sterke groei van het woningaanbod in deze buur versterkt uiteraard de verkeersstroom.

2)      Bijna alle fietsers komende uit de Generaal Lemanlaan moeten het kruispunt kruisen zodat er voortdurend conflicten zijn met afslaande wagens naar rechts richting Kruispoort. Het éénrichting maken van de Nijverheidstraat, een verdedigbare ingreep, maakt dat de verkeersstroom nog toegenomen is.

“De vele tientallen fietsers die plaatsnemen in het voorsorteervak en rechts van de wagens op het fietspad verhinderen het afslaand verkeer. Overigens leidt dit, niet zelden met vrachtwagens, tot een zeer gevaarlijke situatie” aldus Open Vld. De problematiek doet zich voornamelijk voor in de spits.

14212036_955102637952529_4736513249823514850_n

Daarom stelt Open Vld een aantal concrete maatregelen voor:

  1. Gemeenteraadslid Jasper Pillen, die het probleem al aankaartte in de stedelijke werkgroep verkeer, pleit voor een aparte cyclus van de verkeerslichten die moet aangebracht worden voor de fietsers. Deze moet starten een tiental seconden voor die van de wagens komende van de Generaal Lemanlaan.
  2. Daarenboven moet tussen het kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan en het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat een verkeerslicht voor de fietsers aangebracht worden. Dit licht dient ‘rood’ aan te geven voor het fietsend verkeer enkele seconden voor dat de auto’s ‘groen’ krijgen. “Op die manier wordt het afslaand autoverkeer gescheiden van het doorgaand fietsverkeer. Deze lichten zouden enkel moeten werken in de spitsuren” stelt Michiel Vanroose.
  3. Het licht ter hoogte van het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat moet steeds werken bij activatie door een bus die komt uit de Nijverheidsstraat. “Dit is nu niet altijd het geval” getuigt Dirk Augustyn.
  4. Tot slot zou het ‘s ochtends langer groen moeten zijn komende uit Assebroek voor zowel de fietsers als de auto’s. In de avondspits zouden dan het groen komende vanuit de Gentpoort langer moeten duren. “Iedereen ziet dat de verkeersstroom ‘s ochtends meer uit Assebroek komt en ‘s avonds meer uit de binnenstad. Slimme verkeerslichten moeten daarop inspelen” stelt Peter De Zutter.

Wanneer nieuwe en slimme borden voor Ringvaart?

Ik heb de bevoegde Vlaamse administratie gevraagd om dringend de borden te herstellen die info geven over het al dan niet open staan van de Brugse bruggen. Sinds een aantal dagen zijn de borden defect. De info over de situatie aan de bruggen is niet leesbaar.

Ik maakte meteen ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals mijn oproep te herhalen om ten eerste meer en ten tweede ‘slimmere’ borden te plaatsen.

IMG_4629Ten eerste moeten er meer borden komen. De gebruikers van de Generaal Lemanlaan of de Koolkerkse Steenweg blijven verstoken van dit informatiemiddel, zelfs jaren na de installatie van de eerste borden. Ook Sint-Kruis wordt niet bediend. In het geval van de Generaal Lemanlaan en de Koolkerkse Steenweg is het nochtans voor een vlotte doorstroming van belang dat de wagens die vanuit deze twee straten de R30 oprijden duidelijk weten op welke manier ze het vlotst het standscentrum kunnen bereiken. Iemand die van Assebroek komt moet duidelijk weten of de Kruispoort dan wel de Katelijnepoort het best gebruikt kan worden.

Ten tweede moeten er ‘slimmere’ borden komen. Nu zijn maar liefst 5 mogelijkheden aangeduid op het scherm (groen, oranje, blauw, rood en rood met aftellende seconden). Dit is duidelijk teveel. Het moet de bedoeling zijn dat in één oogopslag de bestuurders weten welke richting ze moeten nemen. Daarnaast bieden de borden geen oplossing voor een ander probleem: de borden tonen niet aan welke richting de boot vaart en welke route je dus als bestuurder moet nemen. Het gebeurde met het oude systeem al te vaak dat wagens die de pijlen volgden naar een openstaande brug geconfronteerd werden met een brug die opengaat wanneer zij aankomen aan de brug. Het nieuwe systeem zou de te volgen richting, afgaande op de beweging van de boot die passeert, moeten aangeven.
Concreet: een boot vaart van Oostende naar Gent. Bij passage aan de Krakele zal het systeem aanduiden dat deze brug zal draaien. Kort daarop zal ook de Warande en de Dampoort opengaan. Als bestuurder weet je echter niet welke richting de boot uitvaart. Het systeem zou de bestuurder dus in de richting van de Krakele (of nog beter de Scheepsdale, als die open zal zijn) moeten sturen want tegen de bestuurder aankomt aan de Warande of de Dampoort zal deze ook openstaan.

Ingrijpen nodig om veiliger te fietsen aan Boeverie

Open en Jong Vld Brugge vragen een oplossing voor het onveilige fietsverkeer tussen het station van Brugge en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan.  De werken aan de stationsomgeving zijn al even aan de gang. Sinds enkele weken is er opnieuw doorgang mogelijk aan de Boeveriepoort.

Fietsers, komende van het station, rijden momenteel links in derijrichting, mooi afgeschermd met betonblokken van de rijbaan. Halverwege, tussen het station en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan, moeten fietsers de weg dwarsen. Daarvoor zijn verkeerslichten geïnstalleerd. “Op die plaats wordt het gevaarlijk” aldus Jong VLD voorzitter Michiel Vanroose. “Er is geen markering of aanwijzing waar fietsers precies moeten rijden. Velen rijden op het voetpad, andere volgen de weg en rijden zelfs de balkonrotonde op. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, in eerste instantie voor de fietser, maar tevens voor de automobilist. Zo zag ik al fietsers op de rotonde”

Tijd om in te grijpen!

De liberalen kaarten dit probleem bewust nu aan, zodat de verkeerssituatie veiliger kan zijn tegen 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Gemeenteraadslid Jasper Pillen volgt de situatie mee op en roep de stad en het Gewest op nu snel in te grijpen: “Brugge is een fietsstad. Het fietsverkeer moet zo veilig mogelijk verlopen. De stad en het gewest moeten hier meteen ingrijpen. Over een kleine 2 weken gaan honderden fietsers van deze route gebruik maken.”

 

Nu ook einde straffeloosheid voor Nederlanders in Brugge

Op donderdag 3 maart werd het verdrag gestemd in de Kamer waardoor Nederland en België rechtstreeks informatie zullen kunnen uitwisselen over overtreders van het verkeersreglement of niet-betalers van parkeerretributies. Het verdrag treeft over maximum 2 maanden in werking.

BEN_83871

Zodoende zullen onder meer de aan de grens gelegen gemeentes de betaling van onbetaalde boetes kunnen vorderen bij Nederlandse onderdanen, aan wie de boetes rechtstreeks zullen worden bezorgd. Na verscheidene jaren wetgevend werk keurde de Kamer de tekst goed en het akkoord treedt vandaag 3 maart in werking.

 

Er bestaat een gelijkaardig bilateraal akkoord met Frankrijk sinds 2013. Minister Galant, van wie ik de woordvoerder ben, beschouwt dit als een belangrijke stap in haar streven naar het komaf maken met het gevoel van straffeloosheid dat bij een aantal bestuurders leeft: “Een vastgestelde overtreding moet leiden tot een bestrafte overtreding. Dit geldt voor iedereen, ook voor de buitenlandse overtreders. Er mag geen straffeloosheid meer bestaan voor onbetaalde boetes” meldde ze terecht.

In 2015 stelde ik het College hierover al een vraag. Uit het antwoord bleek toen dat er wel degelijk iets schort met de inning van retributies voor buitenlandse chauffeurs. Dit is frustrerend voor de Bruggeling: enerzijds het (te) streng afdwingen van de parkeerregeling door de privéfirma en de hoge prijzen voor parking en anderzijds het besef dat toeristen niet altijd tot betaling worden gedwongen. Die tijd is binnenkort, net zoals dat al 2 jaar is voor de Fransen, ook voor de Nederlanders gedaan.

Boetes en retributies zullen niet retroactief geind kunnen worden.