Snelle evaluatie nieuwe verkeerssituatie Noorweegse Kaai nodig!

Gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open Vld Plus) vraagt een snelle evaluatie van de verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt van de Noorweegse Kaai met de brug richting Damse Vaart-zuid. “De brug is heraangelegd geweest als onderdeel van werken in de omgeving” vertelt Pillen.
Met de nieuwe situatie zijn er echter een aantal problemen opgedoken, zo zijn de draaicirkels voor het afslaand verkeer te klein en staan er geregeld files. Op maandag 23 april was er al een ongeval.
“De situatie moet snel geëvalueerd worden en eventueel herbekeken worden. De positieve veranderingen voor de fietsers kunnen zeker behouden blijven terwijl een aantal aanpassingen voor de doorstroming van de auto’s zich opdringen” stelt gemeenteraadslid Pillen nog.

Roadshows Mintus: Koolkerke en Zwankendamme vergeten.

Mintus, de nieuwe zorgvereniging, organiseert vanaf 20 februari een reeks roadshows over hun werking. Bij een hapje en een drankje wordt aan geïnteresseerden uitleg gegeven over de werking. “Wij vinden het positief dat Mintus de baan op gaat en in gesprek gaat met de Bruggelingen” aldus Mercedes Van Volcem die deze moderne vorm van communicatie wel kan smaken.

Helaas werd vastgesteld dat in de uitgebreide agenda de deelgemeenten Koolkerke en Zwankendamme alweer vergeten zijn. “Het is niet de eerste dat we zo’n zaken moeten vaststellen” zegt gemeenteraadslid Jasper Pillen. “Ook in het kader van het mobiliteitsplan was het onder andere voor de Koolkerkenaren pendelen naar … Zeebrugge voor hun inspraakmoment. Ik vroeg toen ook om een zitting dichter bij het huis maar dat bleek toen niet mogelijk. In Koolkerke wonen nochtans ook veel senioren met een zorgnood, nochtans het doelpubliek van Mintus”.

Gemeenteraadslid Sabine Angely-Helleputte deelt dit gevoel. “Zwankendamme is als polderdorp al moeilijker bereikbaar voor de oudere bewoners. Mintus zou ook op de plaatsen waar er geen dienstencentra of woonzorgcentra zijn, info moeten verschaffen aan de senioren en andere geïnteresseerde Bruggelingen.

De beide raadsleden gaan hierover hun OCMW-collega’s Jean-Marie De Plancke en Benedicte Bruggeman contacteren en samen met hen kijken wat mogelijk is.

Overlast door zwaar vervoer op de Brugsesteenweg – tonnagebeperking ingevoerd!

Vele buren klagen al jaren terecht over het zwaar vervoer op de Brugsesteenweg, de staat van de steenweg en de trillingen en barsten die daardoor veroorzaakt worden. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid staan onder druk door het vele vrachtverkeer. “Sinds 2014 volg ik dit van dichtbij op en probeer ik bij de bevoegde Vlaamse Minister aandacht voor de situatie te krijgen. Vlaams Parlementslid en mijn collega in de Brugse gemeenteraad Mercedes Van Volcem steunde ons door hierover gericht parlementaire vragen te stellen” stelt gemeenteraadslid Jasper Pillen.

Jasper-6608

Verschillende acties en ook het indienen van schadedossiers via de verzekeringen werden georganiseerd. Een recente bevraging bij de bewoners van de Brugsesteenweg liet ook uitschijnen dat de A11 (nog) geen oplossing is voor deze aanslepende problematiek.

De aanhoudende druk heeft nu geholpen: sinds 7 februari zijn er verbodsborden geïnstalleerd ter hoogte van de R30 en in Westkapelle.

“Nu de borden er staan moet er nu voldoende sensibilisering en controle zijn om de handhaving te garanderen. In Dudzele, waar eerder zo’n borden werden geplaatst, zijn hieromtrent nog problemen. De Pathoekeweg of de N31 en zo verder naar de A11 zijn echt wel een voldoende alternatief voor het zwaar verkeer” besluit Jasper Pillen.

Open Vld+ wil een campagne voor orgaandonatie in Brugge

Gemeenteraadslid Jasper Pillen pleit op de gemeenteraad van 30 januari voor een Brugse campagne over orgaandonatie. In Kortrijk werd onlangs de 2500e orgaandonor geregistreerd. Dit is het gevolg van een uitgebreide campagne over dit thema die door de stad Kortrijk werd gelanceerd om de burgers te sensibiliseren over dit thema. De titel was:  ‘Word een held en red in 1 minuut 8 mensenlevens’.
“Kortrijk focuste op het belang van orgaandonatie en de sereniteit die deze eenvoudige verklaring bij de burgerlijke stand met zich meebrengt als een dierbare overlijdt. Brugge kan dit goede voorbeeld volgen en zelf een positieve campagne hieromtrent lanceren” aldus gemeenteraadslid Jasper Pillen.

De Belgische wetgeving hanteert het principe dat iedereen bij overleden een donor is. Dit “opt-out”-principe is bepaald in de wet van 13 juni 1986. Echter worden nabestaanden bij afwezigheid van een positieve melding in het Rijksregister vaak geconfronteerd met de vraag of de organen verder mogen leven, en dit in een tijd van rouw. “Dankzij de positieve actie waarbij men zich uitdrukkelijk als donor opgeeft kan men de nabestaanden deze bijkomende last in een tijd van rouw besparen. Net daarom verdient dit thema en deze mogelijkheid de nodige aandacht” motiveert Jasper Pillen het voorstel.

Momenteel is er te weinig informatie over dit onderwerp. “De uitleg op de site van de stad bevat summiere info maar extra informatie en communicatie hierover is aangewezen. Met Open Vld+ willen we dan ook een bewustwordingscampagne rond dit belangrijke thema” vult fractieleider Mercedes Van Volcem haar collega aan.

 

Spijtig: geen maatregelen in Brugge om meervoudig ‘zitten’ tegen te gaan in 2018 en 20

In Gent werd door de bevoegde Open Vld-schepen het initiatief genomen om burgers die al eens werden opgeroepen bij verkiezingen om een stem/telbureau te bevolken, niet opnieuw op de lijst te zetten ter oproeping.

Het is uiteraard het hoofdbureau van de verkiezingen die de organisatie op zich neemt maar het is zo dat men in Gent de dienst Bevolking de opdracht heeft gegeven om de burgers die al eerder werden opgenomen als verantwoordelijken voor een stembureau zelf te schrappen en dus niet door te geven. In Gent ging het voor de verkiezingen van 2012 en 2014 om 396 personen die voor beide verkiezingen werden opgeroepen.

“Ik heb het Brugse stadsbestuur gevraagd om de Gentse werkwijze ook in Brugge toe te passen” stelt gemeenteraadslid Jasper Pillen. “In 2018 en 2019 zijn er verkiezingen. Al te vaak worden dezelfde mensen verschillende keren opgeroepen. Dat zal dit jaar en volgend jaar niet anders zijn, tenzij we de Gentse methode toepassen”. Helaas kreeg Pillen op zijn vraag een negatief antwoord: het stadsbestuur laat hem weten geen lijsten aan te leggen van Bruggelingen die hun plicht al eerder volbrachten. Dat dezelfde mensen die eerder al in de bureaus zaten ook in 2018 en 2019 opgeroepen zullen worden lijkt dus realistisch.

Pillen vroeg de stad ook om een campagne te lanceren naar vrijwilligers toe. “Ik ben er zeker van dat verschillende Bruggelingen met een gezonde portie burgerzin vrijwillig een functie in een stem/telbureau zouden uitvoeren. Ik was een tiental jaar geleden zelf een paar keer vrijwilliger en ik heb toch leuke herinneringen aan die dagen” aldus Pillen. Op deze suggestie kreeg Pillen helaas geen antwoord. Een infocampagne dient dus niet verwacht te worden.

POLITIEBEGROTING 2018 : de wijkwerking van de Brugse Politie verdient extra aandacht.

In november wordt traditioneel de politiebegroting voor het volgende jaar besproken door de Brugse gemeenteraad.

“Het is het ideale moment om als raadsleden de Politie te bedanken voor haar inzet in het belang van de Brugse bevolking. De Brugse politie heeft het bijzonder druk. In de eerste plaats is er de zorg voor de Bruggeling maar er zijn ook de vele iljoenen toeristen, de haven, de problematiek van de transmigratie die aaraan verbonden is, het voetbal, de Refuge en de gevangenis en uiteraard ook de vele activiteiten georganiseerd voor en door de Bruggelingen” zeggen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

Jasper-6635-2De politiebegroting 2018 voorziet in een stijging met 1,25 miljoen euro oals voorzien was in de meerjarenplanning. Bijna 80% van die som gaat naar de salarissen. Verder gaat er ook veel aandacht naar investeringen in beschermend en modern materiaal. Zo werd er in november nog een mobiele wegsperring aangekocht, erg nuttig in de huidige context van terreurdreiging. Ook voor ICT toepassingen die het leven voor de agent én de burger moeten vereenvoudigen, werd budget voorzien.

Open Vld wees tijdens de zitting echter op        1 grote uitdaging: de wijkwerking komt door het steeds maar uitgebreider takenpakket van de Brugse politie meer onder druk te staan. Dit is geen ‘oppositiepraat’, het bestuur en de politie geven dit letterlijk ook toe in de toelichting bij de begroting. Het mechanisme is relatief simpel uit te leggen: door de steeds drukkere agenda van de Brugse politie worden ook de Brugse wijkagenten steeds vaker ingeschakeld elders dan in hun buurt. Bijvoorbeeld op een weekendevent, voor een voetbalwedstrijd, … Uiteraard hebben de agenten daarna recht op recup voor de gepresteerde weekend- en nachturen. Hun buurt ‘verliest’ hun wijkagent dus 2 maal: één keer als de agent niet in de buurt maar elders aan de slag gaat én nog een keer als die persoon zijn of haar (terechte) rechten uitoefent.

Volgens Open Vld moet deze beweging gestopt worden. De wijkagenten zijn de ogen en de oren van hun buurt. De huidige context van de terreurdreiging, met een persoon uit Sint-Pieters die in Brussel tot actie overging en militairen aanviel, de situatie aan het Brugse station maar ook elders waar onder andere spijbelen mee aan de basis ligt van nog zwaardere feiten, … Telkens spelen wijkagenten bij de vroegedetectie én bij de opvolging een cruciale rol. Enkel met interventies op het moment van de feiten gaan we dit probleem niet voldoende in kaart

kunnen brengen noch kunnen oplossen. Er moet dus extra budgettaire ruimte vrijgemaakt worden voor de wijkwerking. De verdedigbare politieke keuze die vroeger werd gemaakt om gedecentraliseerd te werken, steunen wij. Maar dan moet je ook je wijkwerking écht uitbouwen. We moeten dus voldoende wijkagenten hebben,die beheersbare gebieden aandoen en daar een echt aanspreekpunt zijn voor de burgers. De wijkagenten moeten daarvoor ook het gepaste

materiaal en de gepaste verloning hebben. Een voorbeeld? De oude Nokia-telefoon die ze nu hebben als diensttelefoon is totaal achterhaald. Een moderne wijkagent verdient een smartphone zodat hij of zij op de sociale media kan, via what’s app kan communiceren met de burgers, foto’s kan nemen van bepaalde situaties en meteen op het meldpunt van de stad bepaalde zaken kan signaleren.

Met Open Vld gaan we het blijven opnemen voor de Brugse politiemensen, we doen dit in het belang van al de Bruggelingen

Uitbreiding fietsenstallingen station Brugge op komst.

Minister van Mobiliteit Bellot, van wie ik de woordvoerder ben, heeft op 7 november het onderstaande in de Kamercommissie Infrastructuur verklaard. In oktober werden er al 2 vergaderingen georganiseerd tussen de Stad Brugge en de NMBS. Tijdens die vergaderingen werden verschillende pistes voorgesteld om de capaciteit van de fietsenstallingen aan het station van Brugge te verhogen. Op korte termijn zullen er nu beslissingen genomen worden over welke pistes zullen gevolgd worden. De technische haalbaarheid, de feitelijke capaciteitsverhoging en de kostprijs zullen daarbij in overweging genomen worden.

15626290_1307717792633909_2620938819863476732_o[1] (2)

Antwoord van de Minister:

“Fietsenstallingen aan station van Brugge

De stationsparkings spelen een sleutelrol in de intermodaliteit. NMBS garandeert dat ze over de ontwikkeling van haar parkingaanbod waakt, bovenop het treinaanbod. In het toekomstige investeringsplan voorziet NMBS in de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, ook voor fietsers.

Voor wat de situatie in Brugge betreft, laat NMBS mij weten dat zij in  oktober heeft samengezeten met de stad en dat er oplossingen worden gezocht om het aantal fietsenstallingen aan het station van Brugge gevoelig te verhogen.

Er werd een werkpiste besproken om aan de zijde centrum de fietsenrekken met een 600-tal plaatsen uit te breiden, aansluitend aan de bestaande fietsenstalling. Deze piste wordt nu verder geëvalueerd door beide partijen.

Aan de kant van Sint-Michiels wordt de oplossing gezocht in de plaatsing van  etagerekken in de bestaande fietsenstalling onder het KAM-gebouw. Het aantal fietsparkeerplaatsen zou daardoor kunnen worden uitgebreid met een 500-tal plaatsen. Dit is de meest klantvriendelijke oplossing, maar tegelijk ook een dure oplossing. NMBS zal bekijken in hoeverre dit kan worden verwezenlijkt met de beschikbare middelen.

De NMBS en Infrabel zijn eindelijk klaar met de harmonisering van hun meerjareninvesteringsplannen, inclusief de bijkomende middelen uit het investeringspact.

Het resultaat van deze harmoniseringsoefening is een gezamenlijk voorstel van beide ondernemingen, waarover nu met de Gewesten wordt overlegd. In afwachting van de conclusies van dit overleg is het voorbarig om precieze vooruitzichten mee te delen met betrekking tot uw vraag.”

Pleidooi voor een urnenbos in Brugge

  • Jasper Pillen (Open Vld) pleit voor urnenbos in Brugge

Deze week is het Allerheiligen en Allerzielen. Duizenden Bruggelingen gaan op één van de stedelijke begraafplaatsen hun overleden familie en vrienden gaan herdenken. Naar aanleiding van deze dagen lanceert Open Vld via gemeenteraadslid Jasper Pillen het idee om in Brugge een ‘urnenbos’ in te richten.

Wat is een urnenbos?

De naam zegt het al: het is een bos of een duidelijk afgebakend deel van een bos waar biologisch afbreekbare urnen van een gecremeerde overledene kunnen begraven worden. Het achterliggende idee is dat je ‘terugkeert’ naar de natuur en dat de familie en vrienden de overledene kunnen herdenken in de stilte en de rust van het bos, op een bankje of aan een waterelement.

Hoe werkt dit dan precies?

In de gemeenten waar men al zo’n bos heeft (Roeselare, Antwerpen, …) is het principe steeds hetzelfde: het zijn stadsmedewerkers die de urne begraven op een niet-aangegeven plaats. De namen van de personen wiens urne daar werd begraven, worden aangebracht op een herdenkingsmonument aan de toegang tot het bos zoals je al hebt aan de strooiweides. In het bos zelf zijn er geen monumenten of zerken. Het bos ziet er eigenlijk uit als een gewoon bos met die uitzondering dat men er de intimiteit van de plek niet verstoort, zoals men dat ook niet doet op een begraafplaats. Het bos is publiek toegankelijk zoals ook begraafplaatsen dat zijn.

Waarom een urnenbos?

De gedachte dat mensen ‘terugkeren’ naar de natuur is de voornaamste reden waarom men elders deze vorm van begraven en herdenken inricht. Daarnaast is dit ook ecologisch. Het lichaam wordt gecremeerd en de as wordt in een biologische urne begraven die zichzelf afbreekt in de grond. Uiteraard blijven daarnaast gewone graven, urnenmuren en strooiweides bestaan. Het gaat hier om een nieuwe en vrijblijvende manier van begraven.

Waar kan dit komen in Brugge?

Dit voorstel moet alle kansen krijgen daarom stellen we nu niet één specifieke locatie voor. En misschien kan er wel een volledig nieuwe locatie gevonden worden? Nabestaanden kunnen misschien zelf een boom schenken naar analogie van een geboortebos. Dan hebben we er meteen een nieuwe groene zone bij in Brugge.

A11: stop nu aan zwaar vervoer door Koolkerke en Dudzele!

Als sinds 2014 vraagt gemeenteraadslid Jasper Pillen een doorgedreven onderzoek én een oplossing voor de problematiek van barstende huizen langs de Brugse Steenweg te Koolkerke. “De problemen worden veroorzaakt door het vele zware vrachtvervoer dat de Brugse Steenweg neemt richting de haven. Naar aanleiding van verschillende klachten hierover van bewoners, organiseerde ik een rondvraag. Vele tientallen huizen vertonen barsten en scheuren door het daveren van de betonvakken op de steenweg” vertelt Jasper Pillen. Er werden een aantal schadedossiers geopend en dankzij de acties werd op 2 plaatsen de steenweg heraanlegd, wat zeker tijdelijk tot minder overlast leidde. Toch blijven de problemen bestaan.

Samen met Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem wil Jasper Pillen dat er een verbod komt voor niet-plaatselijk zwaar vrachtvervoer op de Brugse en Dudzeelse Steenweg. “Dankzij de A11 is het niet langer nodig voor vrachtwagens om door de dorpskernen van Koolkerke en Dudzele naar de haven te rijden” menen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

Vlaams Parlementslid Van Volcem diende hierover al een vraag in bij bevoegd Minister Ben Weyts.  “Ik hoop dat de Minister luistert naar de verzuchtingen van de burgers. Zijn diensten beschikken alleszins over al de verzamelde informatie van de bewoners. De enige correcte beslissing is het bannen van doorgaand zwaar vrachtvervoer in Koolkerke en Dudzele.”

1 september – Open Vld wil meer ‘oplichtende’ borden 30 km/h in Brugge

Sinds 2005 zijn alle schoolomgevingen zones geworden waar men niet sneller mag rijden dan 30 km/h. Signalisatie en in Brugge ook Octopus-borden duiden deze zones aan. Maar volgens Open Vld Brugge kan dit nog veel beter.

“In het belang van onze schoolgaande jeugd pleiten wij voor meer oplichtende borden ‘zone 30’ voor en na de schoolbel in Brugge” stellen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen, gemeenteraadsleden voor Open Vld. Nu zijn de borden niet altijd even goed geplaats, zijn ze klein of werken ze niet of net juist de hele tijd. Op sommige plaatsen zijn er ook nog geen borden.

Diverse onderzoeken, onder meer de VAB Mobiliteitsbarometer, hebben al aangetoond dat automobilisten zo’n tijdelijke en duidelijkere signalisatie beter naleven. “Voor de automobilist is de situatie duidelijker. Onderzoek wijst uit dat de chauffeurs zich ook beter aan de regels houden dan in een ‘gewone’ zone 30. De verkeersveiligheid wint dus bij het installeren van deze oplichtende palen omdat de burgers echt overtuigd zijn dat het op bepaalde tijdstippen nodig is om trager te rijden” aldus Jasper Pillen.

“Nu zijn de Brugse zones 30 vaak te beperkt aangeduid. Bijvoorbeeld na 2 maanden schoolvakantie zouden meer en beter geplaatste oplichtende borden in het straatbeeld de automobilisten nog eens extra kunnen wijzen op de verplichting tot het respecteren van de snelheid” zeggen de liberale raadsleden.

Het Brugse stadsbestuur is bezig met het in kaart brengen van de schoolomgevingen. Open Vld steunt hen in dit engagement. “Maar wij vragen met aandrang dat deze oplichtende borden deel zullen uitmaken van de oplossing” stellen Pillen en Van Volcem nog.