Dossier Koolkerke

Jasper-6560

Roadshows Mintus: Koolkerke en Zwankendamme vergeten.

Mintus, de nieuwe zorgvereniging, organiseert vanaf 20 februari een reeks roadshows over hun werking. Bij een hapje en een drankje wordt aan geïnteresseerden uitleg gegeven over de werking. “Wij vinden het positief dat Mintus de baan op gaat en in gesprek gaat met de Bruggelingen” aldus Mercedes Van Volcem die deze moderne vorm van communicatie wel kan smaken.

Helaas werd vastgesteld dat in de uitgebreide agenda de deelgemeenten Koolkerke en Zwankendamme alweer vergeten zijn. “Het is niet de eerste dat we zo’n zaken moeten vaststellen” zegt gemeenteraadslid Jasper Pillen. “Ook in het kader van het mobiliteitsplan was het onder andere voor de Koolkerkenaren pendelen naar … Zeebrugge voor hun inspraakmoment. Ik vroeg toen ook om een zitting dichter bij het huis maar dat bleek toen niet mogelijk. In Koolkerke wonen nochtans ook veel senioren met een zorgnood, nochtans het doelpubliek van Mintus”.

Gemeenteraadslid Sabine Angely-Helleputte deelt dit gevoel. “Zwankendamme is als polderdorp al moeilijker bereikbaar voor de oudere bewoners. Mintus zou ook op de plaatsen waar er geen dienstencentra of woonzorgcentra zijn, info moeten verschaffen aan de senioren en andere geïnteresseerde Bruggelingen.

De beide raadsleden gaan hierover hun OCMW-collega’s Jean-Marie De Plancke en Benedicte Bruggeman contacteren en samen met hen kijken wat mogelijk is.

KASTEELDREEF: DRINGENDE HERAANLEG INGEPLAND

Een vaak gehoorde verzuchting op Koolkerke: de staat van de Kasteeldreef. Putten, plassen, verzakkingen, modder, …
In antwoord op mijn vraag kreeg ik van schepen Philip Pierins te horen dat de Kasteeldreef op de lijst investeringswerken van de Stad staat. De heraanleg wordt voorlopig ingepland in 2020-2021.

TIMING AFBRAAK HOOGSPANNINGSKABEL

Elia organiseerde op 7 maart een infomarkt in Brugge over het project van de nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding. Zoals u zich waarschijnlijk nog kunt herinneren, werd toen na massaal protest vermeden dat deze nieuwe lijn boven Koolkerke ging passeren. Uiteindelijk werd de nieuwe 380kV-lijn ondergronds te noorden van Koolkerke gebouwd. Ook werd beloofd dat de bestaande 150kV-lijn afgebroken zal worden eens de nieuwe ondergrondse lijnen operationeel zullen zijn.

Op de infomarkt van 7 maart heeft Elia voor het eerst de timing bekend gemaakt van deze voor Koolkerke belangrijke werken. Deze is als volgt:

    • Begin 2018 starten de werken om de bovengrondse 150 kV-lijn die vertrekt aan het Zuidervaartje af te breken. Hiervoor moet de nieuwe 380 kV-lijn afgewerkt zijn. Daarna zal een nieuwe, ondergrondse 150 kV-lijn aangelegd worden onder de berm van de Damse Vaart langs de Noorweegse Kaai.
  • In 2019 zal dan begonnen worden met de afbraak van de bestaande bovengrondse 150 kV-lijn die Koolkerke overspant. Deze werken zouden relatief snel afgewerkt moeten worden. Eind 2019 – begin 2020 zouden de kabels en de masten weg moeten zijn uit Koolkerke.

Ik volg dit dossier al jaren van dichtbij op en zal dit blijven doen. Ik hield er daarom u te informeren over deze nieuwe informatie en over de aangekondigde timing.

NIEUWE VERKAVELING KOOLKERKE

Veel Koolkerkenaren zijn op zoek naar meer info over de plannen van de nieuwe verkaveling die zou gebouwd worden achter De Smalle en het krachtbalveld, dus tussen de Brugsesteenweg en de Arendstraat.
Enkel de directe omwonenden werden uitgenodigd om de plannen te gaan inkijken maar ik ging zelf ook op onderzoek uit.
Dit zijn de eerste bevindingen. Let wel: de plannen zijn nog niet definitief en passeerden nog niet in de gemeenteraad.
1) Het plan betreft in de 50 woningen, alleenstaand en in duo.
2) Er zou ook ruimte zijn voor appartementsgebouwen van 3 bouwlagen. Dit is nog niet helemaal duidelijk.
3) Inrijden zou mogelijk zijn via de steenweg én via de Arendstraat. Via de Smallestraat niet, enkel voor fietsers en voetgangers zou er een doorgang komen.
4) De waterlopen die er nu al zijn lijken behouden te worden en op de nu al bestaande niet-verharde buurtweg zou een pad komen doorheen de verkaveling.
Uiteraard zijn alle vragen en opmerkingen welkom!

ZEBRAPAD AAN DE GRENDEL KOMT  ER!

De Brugse Steenweg wordt gekenmerkt door een smalle verkeersstroom in beide richtingen. Overstekende voetgangers duiken voor de automobilisten plots op tussen 2 wagens. De steenweg wordt voortdurend gekruist door jonge fietsers en wandelaars naar school aan de wijk De Grendel. Daarom heeft de Stedelijke Werkgroep Verkeer op mijn voorstel nu ingestemd met de aanleg van een zebrapad. Hopelijk geeft de Stad nu snel groen licht voor de aanleg!

IEDEREEN WELKOM OP KRACHTBAL-FINALE!

Iedereen welkom nu zondag rond de velden van Sporting Brugge! Om 16h is er mannenfinale, daarvoor de vrouwenfinale. Nadien is er een gratis optreden van de bekende coverband Wolfgang!

Info: http://www.sportingbrugge.be/Splash_page.html

FORT VAN BEIEREN – NOG MEER EEN KOOLKERKSE PAREL !

Via Jasper kregen we de volgende informatie: vandaag werd door de Deputatie een belangrijke beslissing genomen omtrent het nieuwe inrichtingsplan van het Fort van Beieren!

De provincie wil het domein aantrekkelijker en beter toegankelijk maken voor de recreant en de buurtbewoners. Door een aangepast beheer wil de Provincie eveneens de landschappelijk en ecologische waarden van het Fort van Beieren versterken.

In het goedgekeurde plan worden volgende inrichtingswerken voorgesteld:

• De inkom van het domein ter  hoogte van de Gemeneweidestraat wordt aantrekkelijker gemaakt door de aanleg van nieuwe wandelpaden, aanplant van een hoogstamboomgaard en de uitbouw voor een speelzone voor kinderen;
• Instellen van 1 ha speelbos centraal in het domein.  Spelen buiten de paden kan daar zonder aanvraag voor kinderen en jeugdbeweging;
• Permanente doorsteek voor ruiters en menners die de cafetaria verbindt met de Damse vaart;
• Nieuwe toegang voor voetgangers en dienstvervoer via de Fortstraat;
• Het opwaarderen van de trage weg tussen Koolkerke, het domein en de Damse Vaart

Belangrijk is dat de ommuurde tuin voor evenementen en activiteiten wordt ingericht. Het Feestcomité had daar tijdens een inspraakvergadering voor geijverd.
Ook komen er twee permanente luifels in zeil waaronder men zal kunnen samenkomen en activiteiten organiseren.

DISCUSSIE OVER PARKING DORPSPLEIN VAN DE BAAN

Ik kreeg eind februari eindelijk een definitief antwoord van het bestuur over het parkeren aan en op het Koolkerkse plein. Het antwoord kunt u hier lezen 160226 Pillen antw-parkings dorpsplein Arendstraat Koolkerke

HET KOOLKERKSE DORPSPLEIN VERDIENT EEN UPDATE!

Onderstaand het stuk uit het Brugsch Handelsblad van journalist Stefaan Reuse over mijn voorstel omtrent de aanpak van het Koolkerkse dorpsplein, het kloppend hart van onze deelgemeente!

BH'blad

 

INFRASTRUCTUUR KOOLKERKE: OPLOSSING IN ZICHT ?!

De gemeenteraad van Brugge keurde de erfpachtneming door de Stad Brugge van het ‘Reigernest’ goed. Deze verbintenis zal nu toelaten om aanpassingswerken uit te voeren, iets wat eigenaar Decanale Werken niet kon/wou doen. Ik heb hierover de laatste 3 jaar verschillende interpellaties in de raad gedaan en ook een reeks vragen over gesteld.

Tijdens de raadszitting heb ik deze beslissing uiteraard toegejuicht. Tegelijk heb ik vermeld dat de echt test nog moeten komen: in de begrotingswijziging voor dit jaar en in het budget voor 2015 zal geld moeten vrijgemaakt worden om de nodige werken( bv. aan het sanitair) uit te voeren. De erfpachtneming is slecht een stap om dat te realiseren waar we al jaren hard voor pleiten!

Ik ijver ook al enkele jaren voor een aanpassing en verbetering van de sportzaal: een multifunctionele vloer, moderner sanitair, een grotere repetitieruimte, …. Ik kreeg hierover al enkele schriftelijke toezeggingen vanuit het college. Ik heb er toch tijdens de zitting op gehamerd dat de aangekondigde investeringen in het Reigersnest niet mogen leiden naar een investeringsstop in het dossier van de sportzaal. Koolkerke heeft grote noden en heeft een rijk verenigingsleven die aangepaste infrastructuur verdient. De beide gebouwen moeten kwalitatief aangepast en gemoderniseerd worden.

We mogen dus vandaag voorzichtig optimistisch zijn maar de weg is nog lang!

WATEROVERLAST KOOLKERKE: ACTIE VOLGT

Op de gemeenteraad kwam via mijn interpellatie de wateroverlast van 22 september ter sprake. De Burgemeester antwoordde op de door mij gestelde vragen dat de bui uitzonderlijk was en 1 keer om de 10 jaar verwacht wordt. Toch zal actie niet uitblijven.

size_907_450_2439De volgende actiepunten warden aangekondigd:
a) de riolen in veel straten en wijken werden vervroegd gereinigd.
b) de collector van Aquafin die Koolkerke beslaat zal vervroegd aangepast worden. Nu waren de werken voor 2018-2019 gepland maar dit eerder gebeuren.
c) de riolen in enkele straten zullen onderzocht worden en het beschikbare budget zal aangewend worden om op bepaalde plaatsen aanpassingen te doen.

Er is nu een hydraulische studie bezig voor het gebied Koolkerke/Sint-Jozef. We volgen dit verder op!

EINDELIJK OPLOSSING KASTEELDREEF!

12143190_10153087917271717_3516391558765225671_nDe werken om van het kruispunt Kasteeldreef – Brugse Steenweg een veiligere plek te maken beginnen woensdag!

Ik heb hiervoor jaren geijverd bij de Politie, via de gemeenteraad en bij de gewestelijke wegbeheerder.De tijdelijke oplossing van 2 jaar geleden was helaas niet voldoende maar nu komt normaal alles goed.

KOOLKERKE: OPLOSSING IN ZICHT?

Ik deed op 26 mei een interpellatie  op de gemeenteraad over de toestand in Koolkerke. Ik kreeg op mijn (ondertussen zoveelste pleidooi) de volgende positieve nieuwtjes en beloftes!

Ik gaf eerder al mijn visie in primeur aan het Brugsch Handelsblad:

150522 BHblad Koolkerke

Concreet kon ik het volgende achterhalen:
1) De pastorie zal niet worden opgeknapt maar men denkt eerder aan een verkoop waarvan de opbrengst
2) zou gebruikt worden om het Reigersnest op te knappen. Dit is zonder meer een goed plan dat ik ook meteen heb toegejuicht. Ik heb gepleit voor een erfpacht aan de vzw. De houding van decanale werken werd overigens gelaakt.
3) Er werd grif toegegeven dat de sportzaal momenteel een serieus probleem. Een vergroting van de zaal is in z’n huidige situatie niet mogelijk om bouwtechnische problemen maar de eerder aan mij gedane beloftes omtrent onder andere de douches en de toiletten zullen uitgevoerd worden.

Mooie beloftes dus alvast. Over de uitvoering waken we verder!

SITUATIE HOEK KASTEELDREEF

Het kruispunt Brugsesteenweg – Kasteeldreef op Koolkerke werd eerder door de Koolkerkenaren uitgeroepen tot gevaarlijkste punt van de deelgemeente.

Op mijn vraag werd in de Stedelijke Werkgroep Verkeer beslist de parkeervrije zone met enkele meters uit te breiden. Dit verbeterde de situatie maar zeer beperkt.

Een bewoner lanceerde nu het voorstel om het pand op die hoek die al een tijdje te koop staat publiek te verwerven. De prijs is 160.000 euro. Het pand zou daarna afgebroken worden en eventueel vervangen door een groene rustzone langs deze druk steenweg. Een ander pand die de zichtbaarheid garandeert kan ook overwogen worden.

Ik stelde hierover op 11 maart de volgende 2 vragen aan de Stad:

  • Kan de stad deze piste onderzoeken? Zo ja, wat is het antwoord op dit voorstel?
  • Wat kan de stad voorstellen als alternatief om de verkeerssituatie op die kruispunt te verbeteren? Een eerder voorstel van me over een spiegel werd al geweigerd.

GOED NIEUWS VOOR DE KOOLKERKSE SPORTVERENIGINGEN !

Ik ben opgetogen over het nieuws dat de kleedkamers in de Koolkerke Sporthal eindelijk een opknapbeurt zullen krijgen.

De verschillende sportverenigingen klagen al lang over de huidige situatie, en terecht. Daarom dat ik hierover een gemotiveerde brief stuurde aan de stad.

Concreet, zo blijkt uit het antwoord, zal de stad een plan laten opmaken door de Gebouwendienst om de bestaande douche- en sanitaire ruimtes op te laten knappen. Een timing werd niet gegeven. Dit is dus een eerste, goede stap.
Ik hamer al lang op de noodzaak om de Koolkerkse infrastructuur aan de Arendstraat drastisch te vernieuwen. Ik ga daarom binnenkort terug hierover interpelleren in de Gemeenteraad.

Koolkerke wordt telkens opnieuw vergeten bij de grote investering dossiers. Nochtans is de nood hoog: op vlak van ontmoetings- en sportruimte voor de verschillende verenigingen is de sterk gegroeide deelgemeente echt onderbedeeld.

PARKEERSPLAATS ANDERSVALIDEN: OPLOSSING GEVRAAGD EN GEKREGEN

De werkgroep Verkeer, waarin ik zetel, heeft goedkeuring gegeven om een parkeerplaats voor andersvaliden aan te brengen op het dorpsplein. Verschillende verenigingen hadden hier al om verzocht.

OPLOSSING KASTEELDREEF NODIG

De Kasteeldreef is al lang een doorn in het oog van veel Koolkerkenaren. Op vraag van bewoners stelde ik via de gemeenteraad een vraag over de toestand. Het antwoord is dat de mogelijkheden qua heraanleg zullen onderzocht worden en dat de uitvoering ‘vermoedelijk binnen de 5 jaar wordt voorzien’. We volgen dit verder op!

INFOBORD BRUGGE VERPLAATST !

Op mijn vraag heeft de Stad één van de 2 aanplakborden op het kerkhof verplaatst naar het Koolkerkse dorplein langs de Arendstraat.
Een Koolkerkse vrijwilliger (waarvoor dank!) houdt nauwgezet alle informatie over activiteiten en events in (noord-) Brugge bij en plakt dit zorgvuldig aan. 
Door de slechte inplanting was dit weinig vruchtbaar terwijl nu iedereen die de sportlokalen, het veld, de bibliotheek of het parochiaal centrum bezoekt even kan een kijkje nemen !

fotobordK

 

 

 

 

HEK INGANG KERKHOF ?

Buren van het kerkhof van Koolkerke contacteerden ons met de vraag of het mogelijk is, zoals op vele andere begraafplaatsen en kerkhoven al het geval is, om de 3 toegangen tot het kerkhof van Koolkerke af te sluiten met een hek.

De reden hiervoor is het geregeld avondlijk en nachtelijk gebruik van het kerkhof en de aldaar geïnstalleerde zitbanken door jongeren. Niet alleen is een kerkhof geen plaats om als jongeren samen te komen (er zijn voldoende alternatieven), ook is de toegang tot een kerkhof na zonsondergang sowieso verboden.

Ik heb hierover een vraag ingediend.

AANVRAAG VOOR EEN NIEUWE GLASBOL

Bewoners van de wijk De Grendel contacteerden me met de vraag of er geen nieuwe glasbol kan geplaatst worden in de richting van Brugge. De 2 bestaande glasbollen op Koolkerke zijn voor hen, maar ook voor tal van andere Koolkerkenaren, inderdaad een terugkeer naar Koolkerke-dorp, eerder dan dat ze op hun meest gebruikte route liggen naar de stad, het werk, …

Ik heb hierover een aanvraag gedaan via een schriftelijke vraag.

ALGEMENE VERGADERING FEESTCOMITE !

Feestcomite

 

Op zaterdag 22 februari was er de jaarlijkse algemene vergadering van het Feestcomité Koolkerke. Het was opnieuw een bijzonder aangename avond waarop heel veel leden aanwezig waren.

 

 

NIEUWE WEBSITE FEESTCOMITE !

Op maandag 7 oktober is er de lancering van de nieuwe website van het Feestcomité Koolkerke!

De initiatiefnemers van de website verdienen een dikke proficiat want de site sluit perfect aan bij de noden van Koolkerke: bekendheid geven aan de drukke activiteitenagenda van het Feestcomité en als portaal dien voor alle Koolkerkse organisaties en verenigingen!

Bezoek dus zeker eens www.koolkerke.eu !

PROBLEEM BUSHOKJE TEKENEND VOOR OMGANG MET KOOLKERKE

Op vraag van buurtbewoners uit Koolkerke diende ik een aanvraag in om een bushokje te laten plaatsen langs de Koolkerkse Steenweg in Sint-Jozef. De buurt daar wordt, niet zelden door Koolkerkse senioren, gebruikt om te gaan winkelen. Na het winkelen soms tot 20 minuten moeten wachten op de buslijn 4, niet overdekt en zonder zitbank, is inderdaad niet ideaal.

Tot mijn grote verbazing verkreeg ik een positief antwoord om een bushokje, met zitbank, te installeren… richting binnenstad. Dit is dan misschien een louter foute inschatting, het typeert toch de houding ten aanzien van de landelijke en iets verder afgelegen deelgemeente Koolkerke. Tot vervelens toe, onlangs nog tijdens de gemeenteraad, klaag ik de gebrekkige infrastructuur aan. Het parochiaal centrum en de sportzaal zijn absoluut niet meer wat we anno 2013 in een stad als Brugge mogen verwachten.

Ik heb direct de bevoegde personen gevraagd om een rechtzetting en ik kreeg alvast de mondelinge toezegging dat er zo snel mogelijk een dossier opgestart zal worden om een bushokje richting Koolkerke te laten plaatsen.

ZWARTSTE PUNT IN KOOLKERKE OPGELOST! 

Een tiental dagen terug reikte het SAK Koolkerke een prijs uit voor de foto van het meest gevaarlijkste kruispunt van Koolkerke. De hoek Kasteeldreef – Brugse Steenweg, die werd verkozen, is inderdaad al jaren een zwart punt. Verkeer komende uit de Kasteeldreef heeft amper zicht op de Brugse Steenweg en dient op het fietspad te staan om eventueel wat zicht te krijgen. De kleine draaicirkel die typisch is voor de smalle Brugsesteenweg maakte het punt nog gevaarlijker, zowel voor de fietsers in beide richtingen als voor de automobilisten. Een oplossing is nu, na een voorstel van mij, eindelijk gevonden.

In plaats van een fotowedstrijd te organiseren, vond ik het meer aangewezen om een concrete vraag in te dienen bij de diensten van de politie en de stad. Gisteren werd het dossier besproken tijdens de stedelijke werkgroep verkeer, een werkgroep die het schepencollege adviseert over verkeerszaken.

Concreet werd beslist om de gearceerde zone enkele meters uit te breiden om zo een zicht te krijgen op de Brugse Steenweg zonder daarbij het fietspad te bezetten. Dit is de meest ideale oplossing voor alle weggebruikers: de druk gebruikte fietspaden zullen niet meer gebruikt worden door wagens en de automobilisten die de steenweg willen oprijden zullen dit niet meer blind moeten doen.

Ik hoop dat het stadsbestuur en de wegbeheerder nu snel de nodige aanpassingen laat uitvoeren!

INBRAKENPLAAG IN KOOLKERKE: IK VOLG HET VERDER OP 

In antwoord op mijn vraag over de inbraakcijfers in Koolkerke én Sint-Jozef kreeg ik van het stadsbestuur de volgende cijfers: sinds begin 2013 werden in Koolkerke én Sint-Jozef 42 inbraken gedaan.

Hiervan waren er 38 in woningen (waarvan 23 inbraken en 15 pogingen), 2 in handelszaken, 1 poging in een openbaar gebouw en 1 poging in nog een ander gebouw. Er werden 3 ‘diefstallen met geweld – zonder wapen’ geregistreerd.

Deze cijfers zijn niet goed. Wel positief is dat, zo wordt ook bevestigd door de inwoners, de politie nog steeds erg aanwezig is in de wijken en buurten van onze deelgemeente(s).

Eveneens belangrijk is dat in navolging van mijn vraag in de gemeenteraad (tot 2 maal toe) eindelijk werk zal gemaakt worden van een raamkader voor het opzetten van buurtinformatienetwerken. Ik ga dit uiteraard verder opvolgen.

Het volledige antwoord van het stadsbestuur kan je hier lezen: 130905 SV antw-opvolging inbrakenplaag Koolkerke

AX/A11: DE WEG NAAR EEN VRACHTWAGENVRIJ DUDZELE EN KOOLKERKE 

Op zaterdag 21 juni gaat in Dudzele een infomarkt door over de aanleg van de AX/A11-autosnelweg. Ik kijk erg uit naar de ingebruikname van deze snelweg: niet alleen zal ze bijdragen tot de noodzakelijke ontsluiting voor de Zeebrugse haven, de aanleg biedt ook kansen aan Koolkerke en Dudzele.

Tot op heden kiezen, niet zelden ’s ochtends vroeg, vele zware vrachtwagens voor de Dudzeelse of Brugse Steenweg om richting haven te rijden. Dit lijdt tot overlast in de vorm van lawaai maar ook steeds vaker van barsten en andere schade aan de huizen. Ter hoogte van de verkeersplateaus langs de Brugse Steenweg is de schade al met het blote oog zichtbaar.

Het is duidelijk: door de komst van de AX zal de noodzaak om gebruik te maken van de twee steenwegen voor het zwaar wegverkeer wegvallen. Met uitzondering van de occasionele vrachtwagen die komt leveren, zal al het zwaar vrachtvervoer via de N31 en AX/A11 van en naar de haven kunnen rijden en zullen de dorpskernen gevrijwaard worden.

Ik ga nu alvast de nodige contacten leggen bij het Brugse stadsbestuur en het Vlaams Gewest om de verbodsbepaling na de aanleg van de AX/A11 direct in te kunnen voeren.

STAND VAN ZAKEN INBRAKEN KOOLKERKE

We kregen antwoord op de vraag over de stand van zaken in verband met de inbraken. Volgens de burgemeester werd er tussen 1 februari en 15 mei slechts 1 inbraak genoteerd te Koolkerke en 1 diefstal op een bouwwerf. Het antwoord van de stad kan je hier lezen:  130425 SV Antwoord inbraken

Dit lijkt ons weinig en we gaan de vraag opnieuw stellen en het aantal overvallen (zeker 1), het aantal pogingen tot braak en de inbraken op St.Jozef mee vermelden.

WEGVERZAKKING HOVENIERSSTRAAT – BRUGSE STEENWEG

Buurtbewoners uit de wijk Hoverniersstraat – Dorpsmolenstraat contacteerden me ivm de wegverzakking op de hoek Hoveniersstraat – Brugse Steenweg. Ik heb meteen de schepen voor Openbare Werken en het Vlaams Gewest die wegbeheerder is gemaild om te vragen naar een oplossing.

ZEBRAPADEN BRUGSE STEENWEG!

We werden gecontacteerd door buurtbewoners uit de Brugse Steenweg die zebrapaden willen gerealiseerd zien worden op de volgende 2 plaatsen:

– ene ter hoogte van de de verkeersdrempel aan de wijk De Grendel om een veilige oversteek te krijgen tussen de parking/wijk en de overkant van de Brugse Steenweg en
– ene aan het pad uit de Rommelaere-wijk die uitkomt aan het Q8-tankstation voor de mensen die willen oversteken richting Sint-Jozef/De Grendel.

We hebben deze twee aanvragen gebundeld en ingediend bij de verkeersdienst van de politie die hierover het Vlaams Gewest (=wegbeheerder) gaat contacteren. De criteria voor de aanleg van zebrapaden zijn streng maar wij zijn optimistisch!

GEEN TIMING OVER WERKEN AAN KABELS BEKEND.

Ik blijf met de medestanders van het Burger Initiatief het dossier van de hoogspanningskabel uiteraard volgen. Als antwoord op een schriftelijke vraag over de stand van zaken in dit dossier  kregen we het volgende antwoord:
– door de verschillende procedures die er nog bezig zijn, zijn de werken aan de nieuwe, ondergrondse 380kV-lijn nog niet begonnen.
– de bestaande 150 kV-lijn zal pas afgebroken worden na de aanleg van de nieuwe ondergrondse lijn. Door de afwezigheid van een concrete timing van de bouw van de ondergrondse lijn kan ook hierop geen timing gekleefd worden.

We gaan in het 2de deel van het jaar een nieuwe vraag stellen om te polsen naar de stand van zaken!

INTERPELLATIE OVER KOOLKERKE IN GEMEENTERAAD ! 

Op maandag 29/4 interpelleerde ik het College over de trieste toestand van de Koolkerkse sport- en ontspanningsinfrastructuur in de Arendstraat.  Ik heb een aantal artikels voorgelezen waarin de sp.a zelf pleitte voor een opwaardering.  Ik heb ook m’n hand uitgestoken naar de 2 Koolkerkse CD&V-schepenen om hun mee in bad te trekken.

Concreet stelde ik vragen over de sportzaal, het parochiaal centrum en de pastorie (die leeg zou kunnen komen te staan op termijn):

Over de pastorie en het parochiaal centrum wou men niets zeggen.

Over de sportzaal werd toegegeven dat het te klein en niet meer aangepast is. Aanpassingswerken, zo meldde de schepen van sport me, zouden wel ingepland kunnen worden de komende jaren en daarbij zou onderzocht worden in welke mate de zaal niet alleen een sportzaal zou kunnen zijn maar eveneens een ‘polyvalente zaal’.

Als uitsmijter onderstreepte ik nogmaals dat het dorpsplein van Koolkerke het kloppende hart van de deelgemeente is. Hierop werd niet gereageerd.

Ik heb nu al genoteerd in m’n agenda van 2014 dat ik de schepen opnieuw ga ondervragen over de plannen omtrent de sportzaal.

Heraanleg Kasteeldreef niet voor morgen.

Verschillende bewoners van de Kasteeldreef contacteerden me met vragen over de eventuele heraanleg van hun straat. De vele putten die zeker in de winter vol staan met modder en water zijn verschillende buren een doorn in het oog. Helaas antwoordde de schepen op mijn vraag dat de heraanleg van de Kasteeldreef de volgende jaren niet gepland is. Als de problemen zouden verergeren zal ik de vraag uiteraard opnieuw stellen.

Schot in dossier fietspad Noorweegse Kaai! 

We organiseerden vorig jaar een actie voor veilig fietsverkeer langs de Noorweegse Kaai.

De situatie wordt momenteel door de Vlaamse Overheid, die de wegbeheerder is, onderzocht. De Stad en de Vlaamse Overheid lijken oren te hebben naar de vraag. Zo wordt een verbreding van de weg onderzocht: een veilig fietspad voor de fietsers en parking voor de bewoners!

Eindelijk duidelijkheid over paden in Romboudswijk!

Verschillende inwoners van de Romboudswijk vroegen zich af of de paden die achter de tuinen lopen in de wijk niet konden heraangelegd worden. Op mijn vraag aan de stadsdiensten blijkt dat de eigenaars van de aanpalende woningen voor de helft eigenaar zijn (elk 0,75 meter) van deze paden.

Helaas geen handelspand op hoek Kasteeldreef – Brugse Steenweg

Via de bevoegde diensten van de Stad werd vernomen dat het nieuws dat er op de hoek Kasteeldreef – Brugse Steenweg een bakkerij zou komen, helaas niet correct is. De vergunning die werd aangevraagd betreft enkel de verbouwing van een gezinswoning, zonder dat er andere activiteiten zouden plaatsvinden.

De pastorie van Koolkerke in de Arendstraat is voortaan een beschermd monument.

De bescherming betekent dat er subsidies worden gegeven voor onderhoud en renovatie van het gebouw. De pastorie werd in 1876 gebouwd. De pastorie van Koolkerke in de Arendstraat is een beschermd monument. De erkenning brengt ook enkele gunstige zaken met zich mee, zoals subsidies voor onderhoud en renovatie van de pastorie.

De pastorie is eigendom van het Brugse stadsbestuur, maar wordt ter beschikking gesteld van het bisdom Brugge en de Kerkfabriek Koolkerke.

NIEUWS OVER PROJECT WVI (INGANG DE GRENDEL)

–          Van de in totaal 4 kavels (ongeveer 1000 m²) zijn er al twee bezet. Eén voor een onderhoudswinkel voor pc’s en een voor een schilder. Deze twee panden worden samen in één koppelgebouw gestopt.

–          De 2 andere kavels (1 koppelgebouw) werden nog niet ingevuld. Alles is mogelijk, maar er is niet meteen een geïnteresseerde.

–          De eigenaars van de handelspanden hebben nog lange tijd vooraleer ze aan de bouw beginnen. De vergunningen moeten nog afgeleverd worden.

–          De parking blijft ongewijzigd.

Koolkerke heeft een grote nood aan buurtwinkels. We blijven de bevoegde schepen vragen om aandacht hiervoor te hebben en de komst van winkels te promoten.

SPIEGEL OP HOEK SMALLESTRAAT !

De Smalle in Koolkerke is een snel groeiende school, gelegen in de Smallestraat. De aanwezigheid van de school brengt, samen met de bewoning, heel wat mobiliteitsbewegingen met zich mee. Doorheen de jaren werd overigens op geregelde tijdstippen actie gevoerd langs de Brugse Steenweg, vaak met resultaat, om een veiligere schoolomgeving te krijgen.

De smalle Smallestraat heeft op het kruispunt met de Brugse Steenweg bebouwing tot op het voetpad. Dit betekent dat weggebruikers die ofwel uit de Smallestraat komen ofwel deze straat indraaien (bewoning, 2 handelszaken, parking en uiteraard de school) geen zicht hebben op de verkeersbewegingen. Concreet: de inslaande of uitkomende fietser of automobilist ziet op geen enkele manier de verkeersbewegingen die plaatsvinden op het fietspad van de Brugse Steenweg (voor uitkomend verkeer) of die in de Smallestraat (voor inslaand verkeer).

In het verleden werd de vraag al gesteld naar de installatie van een spiegel. Deze werd toen geweigerd omdat “dit een vertekend beeld van de verkeerssituatie kan geven”. Momenteel is er echter geen beeld, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Ik heb de volgende vragen gesteld aan het College:

1)      Kan een verkeersspiegel geïnstalleerd worden aan de overzijde van de Brugse Steenweg rechtover het kruispunt met de Smallestraat zodat alvast het uitkomende verkeer een beeld krijgt van de verkeersbewegingen op de Brugse Steenweg, in het bijzonder inslaande fietsers?

2)      Plant de Stad nog andere maatregelen om de verkeerssituatie in en rond de Brugse Steenweg/Smallestraat veiliger te maken?

BUSHOKJE OP KOOLKERKSE STEENWEG NODIG !

Gebruikers van de buslijn 4 en 14 contacteerden mij om te pleiten voor de komst van een schuilhokje aan de halte ‘Sint-Jozef’ langs de Koolkerkse Steenweg.

Deze halte wordt erg veel gebruikt door inwoners van Sint-Jozef en vooral Koolkerke, niet zelden senioren, die gebruik maken van de diensten van de verschillende handelszaken en vrije beroepers (apotheek, bank, mutualiteit, slager, dagbladhandel, supermarkt, dokter, …) die in de directe omgeving van de halte liggen.

Ik contacteerde de regiomanager van De Lijn en het stadsbestuur met deze vraag. Het antwoord volgt.

INSPRAAKVERGADERING WOONPROJECT ‘ZAGERSWEG’ GEVRAAGD

Ik vroeg het College van Burgemeester en Schepenen op 27 februari om een inspraakvergadering te organiseren voor de buurt rond het nieuwe woonproject ‘Zagersweg’. Er zijn in de buurt heel wat vragen over de komst van dit project, onder meer op het vlak van waterhuishouding, type bebouwing en ontsluiting.

Ik kijk uit naar het antwoord en ga de buurt uiteraard direct hieromtrent informeren. U kunt mijn schriftelijke vraag hier vinden: 130227 SV infovergadering project Zagersweg

INTERPELLATIE IN DE GEMEENTERAAD: Stop de inbrakenplaag!

Ik interpelleerde tijdens de gemeenteraad over de inbrakenplaag die Koolkerke momenteel teistert. De Burgemeester gaf een reeks cijfers waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van een quasi-verdubbeling van het aantal feiten in Noord-Brugge (nu al 76 in 2013), dit in vergelijking met vorig jaar. De tekst van mijn interpellatie is hier te vinden: 130226 Interpellatie inbraken

NIEUWE SPORT- EN SAMENKOMSTINFRASTRUCTUUR NODIG !

Jasper Pillen las in de pers dat de Sp.a pleit voor een nieuwe sportzaal. Het is goed dat er over de partijgrenzen heen consensus ontstaat over de voorstellen van Open Vld omtrent de noodzaak om nieuwe infrastructuur te bouwen in Koolkerke.

Het is echter wel vreemd dat Sp.a enkel voor een nieuwe sportzaal pleit. Het parochiaal centrum op de site is eveneens dringend aan vervanging of restauratie toe. Ook de pastorie, een beschermd gebouw en veel te groot voor de huidige en toekomstige functie, verdient een nieuwe bestemming.

Jasper Pillen en Jeroen De Keyzer pleiten ervoor om een deel van de pastorie na renovatie om te bouwen tot multifunctionele vergaderzalen. De sporthal en het parochiaal centrum moeten vervangen worden door 1 gebouw op dezelfde site. Het sterk stijgende bewonersaantal van Koolkerke en het bloeiende verenigingsleven verantwoorden deze investeringen. Het is ook belangrijk dat het nieuwe gebouw in het centrum van Koolkerke komt, in de buurt van het dorpsplein.

Een mooi voorbeeld is volgens de 2 liberalen zaal De Polder in Dudzele.

Pillen en De Keyzer willen na het aantreden van een nieuw stadsbestuur een vergadering samenroepen met de bevoegde schepenen, de eigenaars van de gebouwen en de vzw die momenteel het beheer van het parochiaal centrum op zich neemt.

FEESTPROGRAMMA KOOLKERKE KERMIS 2012

VRIJDAG 22 JUNI

18.30 u. Groot Pétanquetornooi ‘De Langste Dag’ op de vernieuwde terreinen pastorie Arendstraat

20.30 u. Feestelijke opening van de kermis met animatie door Marcell Live en fast-barbecue tot 23 u.

ZATERDAG 23 JUNI

14.30 u. Seniorenfeest met ambiance door de Froggy’s

14.30 u Wie heeft de baron vermoord? Wandelzoektocht ism de Gezinsbond.

16.00 u Fast barbecue aan het Parochiaal Centrum

17.30 u. Te gast bij de foorkramers. Het feestcomité deelt gratis ritjes tot 20.30 uur.

18.00 u. Verklede billenkarrace met start en finish aan het Parochiaal Centrum

18.00 u. Misviering voor de overleden Koolkerkenaren

20.30 u. Optreden van de Brugse André Hazes

ZONDAG 24 JUNI

07.00 u. Rommel- en brocantemarkt (meer info zie hieronder)

09.00 u. 6de Koolkerkse Motortreffen op het dorpsplein. Alle info op 0475/385120.

10.00 u. Interactieve demonstratie van modelvrachtwagens en ook tentoonstelling van handwerk in de Stedelijke Sportzaal tot 18 uur. Opening tentoonstelling Open Kerk (meer info bij Rik Coens 050/335633)

10.30 u. Feestelijke Rondgang en aperitiefconcert door de Koninklijke Harmonie ‘Vermaak na Arbeid’

11.00 u. KERMISDAG culinair

  • Je kan er genieten op het overdekte zonneterras van een uitgelezen keuze aan ‘Franse Kazen’ en wijnen.
  • Voor wie graag een gezonde snelle hap lust kan kiezen voor een croque met groentjes. Gedurende de kermis is er doorlopend gelegenheid om jezelf op iets lekkers te trakteren.
  • Vanaf 14 u is er ook gelegenheid voor koffie en pannenkoeken.
  • Ook kun je er vanaf 18 uur terecht voor een pittig worstje op de fast-barbecue of een degelijke spaghetti.

14.00 u. Voor de kinderen:Grime en ballonnen plooien.

De Roberto’s brengen stemming op het dorpsplein met een breed pallet van toffe muziek.

18.00 u. Optreden van Dust. Deze overbekende coverband verzekert ons van pure ambiance met een hoog rockgehalte.

Gespreksavond ‘Koolkerke‘ en Noord-Brugge

Koolkerke is één van de snelst groeiende deelgemeenten van Brugge. Een mooie mix wordt op onze deelgemeente gecreëerd door de nieuwe verkavelingen met jonge gezinnen en het landelijke, rustige karakter van weleer. Een rijk verenigingsleven is de kers op de taart.

Ik heb me ingezet om dit landelijke en rustige karakter te garanderen: door de strijd van ons actiecomité werd Koolkerke gevrijwaard van een bovengrondse hoogspanningskabel. Ik pleitte ook al voor een betere busverbinding en een nieuw, multifunctioneel centrum op het dorpsplein.

Om U nog beter te informeren over het reilen en zeilen van Koolkerke en Noord-Brugge,nodig ik U graag uit op de gespreksavond die ik organiseer op maandag 21 mei, om 20h in de schuur van het Fort van Beieren op Koolkerke. Ik nodigde Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem uit. Zij zal U het best kunnen informeren over de geplande nieuwe projecten in onze deelgemeente. Uiteraard zijn ook andere vragen welkom!

Hopelijk tot dan!

Koolkerke kermis 2012: grote rommel- en brocantemarkt

In het weekend van 23 en 24 juni is er terug Koolkerk kermis. Vast onderdeel op zondag is de rommel- en brocantemarkt. Voor amper 1 euro per meter als borg kan je deelnemen. Vooraf inschrijven, door storting via BE62 7512 0090 8561, is nodig. Vanaf 17h30 kan de borg opgehaald worden. De markt gaat open om 6h30.

Grote investeringen in Fort van Beieren!

Het West-Vlaamse provinciebestuur trok begin maart 2012 437.000euro uit om het Fort van Beieren in Koolkerke aan te pakken. Het Fort behoort tot de historische Staats-Spaanse Linies. De werken omvatten de reconstructie van het bastion en de restauratie van het profiel en de walgrachten. Het Fort van Beieren is het best bewaarde exemplaar van Vlaanderen uit de tijd van de Spaanse Successieoorlog. Het werd in 1705 opgericht door de Spaanse troepen als schakel tussen Brugge en Damme. Het Fort deed nog dienst in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitse veldbatterij.

 

Ook de fietspaden in en rond het Fort krijgen speciale aandacht. Tegen 2013 moet de buurt goed bereikbaar zijn met de fiets.

Ik ben alvast tevreden met de verdere uitbouw van het Fort van Beieren. Nu het gevaar voor een bovengronds hoogspanningsleiding vlak aan het bos geweken is, kan de uitbouw van het Fort langs de groene as Brugge-Damme verdergezet worden.

Vier Koolkerkse gebouwen beschermd!

Minister Bourgeois beschermde 4 Koolkerkse gebouwen. Het eerste is het kasteel Ten Berghe langs de Dudzeelse Steenweg. Het van oorsprong middeleeuwse kasteel, waarin op vandaag de gelijknamige bed&breakfast is ondergebracht, werd in de jaren 1870 in de typische neogotische stijl heraangekleed door de toonaangevende Antwerpse architect Joseph Schadde.

Ook de pastorie in het dorpscentrum van Koolkerke, en de hoeves Groote Schuure en het Klein Fort van Beieren worden voorlopig beschermd.

De beschermingen zijn een gevolg van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen, opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. In principe volgt na het doorlopen van de nodige procedures binnen het jaar de definitieve bescherming.

Infomarkt over de bouw van het Simon Stevin project.

Op 20 oktober ging in Koolkerke een infomarkt door over de bouw van het Simon Stevin project. De Koolkerkenaren kregen de mogelijkheid allerlei vragen te stellen aan medewerkers van Elia en van de Vlaamse Overheid.

Onderstaand een kleine samenvatting van de gesprokkelde nieuwtjes:

1) Betreffende de magnetische velden (‘de straling’)

Er wordt aan weerszijden van de kabels 12,5 meter vrijgehouden. Daarop mag niet gebouwd worden, er mogen geen bomen op gezet worden en het maaiveld mag niet gewijzigd worden. Binnen die strook zit je aan een ‘straling’ van 0,4 microtesla. Dat is de algemene, internationale norm die als aanvaardbaar wordt beschouwd. Van zodra je uit die strook gaat zit je vanaf 27,5 à 30 meter meteen aan 0 microtesla. De dichtste woningen die bij de strook gebouwd zullen worden zijn tientantallen meters verwijderd van de kabels.

Het is van belang dat iedereen inziet dat er geen vergelijking kan gemaakt worden tussen een bovengrond en een ondergronds traject op het vlak van magnetische velden. Een woning op 100 meter van een bovengrondse leiding of een woning op afstand van 100 meter van een ondergrondse leiding is een heel ander verhaal.

2) Betreffende de kabels:

De leidingen komen op plus/minus 2,5 meter diepte te liggen en worden bovenaan goed afgedekt met onder meer een plastieken laag en dolomiet.

De kabels worden gelegd over een afstand van telkens 660 à 750 meter. Dat is de maximale afstand van 1 rol kabel. Een rol leggen zal telkens 2 à 3 maanden duren.

Begin werkzaamheden is voorzien voor eind 2013. De kabels zouden operationeel moeten zijn in 2015. Vanaf dan zouden de huidige kabels weggehaald worden.

3) Betreffende het uitzicht:

Het traject van de kabels zal met paaltjes (te vergelijken met de oranje ‘Fluxys’-paaltjes) aangeduid worden.

Teelten en vee zullen toegelaten worden op de strook van 25 meter (zie hierboven).

4) Betreffende de procedure:

De procedure loopt nog. In de toekomst zullen er nog mogelijkheden zijn om, eventueel, bezwaarschiften in te dienen. We volgen dit uiteraard verder op. Juridisch is er nog geen 100% zekerheid over het project maar gelet op de politieke druk en de beslissing van de Vlaamse Regering van 27/5 lijkt het nog aanpassen van de plannen zeer moeilijk realiseerbaar.

De vernietiging van een aantal elementen uit de ‘afbakening van het regionaal stedelijke gebied’ door de Raad van State (bekend omdat ook de plannen voor het nieuw stadion in Chartreuse daarin stonden) heeft ook betrekking op het gebied ‘De Spie’ langs het Boudewijnkanaal. Op deze plek zou een station gebouwd worden waar de bovengrondse leiding ondergronds zal gevoerd worden. Er zal achterhaald worden of deze beslissing eventuele gevolgen heeft voor de passage van de kabels langs Koolkerke.

We blijven waakzaam!

Infomarkt over de hoogspanningsleiding

Op 20 oktober 2011 organiseert Elia tussen 16h en 20h een infomarkt over de hoogspanningsleiding die Koolkerke ondergronds zal passeren. U zal al uw vragen kunnen stellen aan de specialisten van het bedrijf. Uiteraard zal ons actiecomité ook aanwezig zijn. Iedereen welkom in het Parochiaal Centrum!

Beslissing Vlaamse Regering over hoogspanningsleiding ‘Simon Stevin’

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 27 mei over het traject van de nieuwe hoogspanningsleiding. De volgende beslissing werd genomen: de hoogspanningsleiding komt ondergronds en ten noorden van Koolkerke. Hierdoor zal er geen geluidshinder noch visuele hinder zijn en de schadelijke effecten van de straling zullen sterk tot helemaal verdwijnen. De bestaande hoogspanningsleiding die Koolkerke en een deel van Sint-Kruis overspant wordt daarenboven afgebroken. De leefbaarheid in Koolkerke, Kruisabeele en Sint-Kruis is dus gered dankzij de massale protesten uit onze deelgemeente.