Povere ‘smart-cities’ score voor Brugge

Verschillende initiatieven worden genomen omtrent het behoud van de leefbaarheid in de steden. Verschillende technologieën moeten hiervoor geïntegreerd worden, op vlak van ICT, mobiliteit, energie, gezondheid, transport en milieumanagement. De steden zullen zich slim moeten organiseren om een duurzame stad te worden en om de leefbaarheid en de levenskwaliteit van hun inwoners in stand te houden en te verbeteren. Voor Brugge is dit niet anders: de problematiek van de ontsluiting en die van de brain-drain zijn uitdagingen voor de toekomst.

Het “smart cities”-project van Agoria heeft tot doel het creëren van een “Agoria smart cities community”. De technologiefederatie peilt daarom in haar analyse naar de eGov-graad, de aanpak van mobiliteitsproblemen, de recreatieruimte, het volume restafval per inwoner, het energieverbruik., … Hierbij worden diverse doelgroepen betrokken zodat vanuit een multidisciplinaire aanpak nieuwe business opportuniteiten ontstaan. Verschillende themadagen werden hieromtrent al georganiseerd.

Technologiefederatie Agoria nam recentelijk de bestuursakkoorden van 15 steden in ons land onder de loep. Agoria ging voor 41 onderwerpen na of de nieuwe stadsbesturen plannen uittekenen voor de uitbouw van een smart city. De steden Gent (38), Mechelen (29) en Genk (24) hebben in hun bestuursakkoorden de meeste aandacht voor de uitbouw van een smart city. Het gaat dan om duurzame, slimme projecten in domeinen zoals energie, gebouwen, mobiliteit, eGov, gezondheid, publieke ruimte, water- en afvalbeheer en moderne communicatienetwerken. Brugge behaalde van de 15 onderzochte steden de slechtste score.  

30.987402001359626000

Bron grafiek: www.agoria.be 

Ik heb hieromtrent de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen:

– Wat is de reactie van de Stad op deze povere score?

– Is de Stad in het verleden betrokken geweest bij het ‘smart cities’-concept? Werkt de stad actief mee aan dit project? Zijn er contacten met Agoria hieromtrent?

– Zo neen, gaat de stad stappen ondernemen om met Agoria samen te werken en dus een betere score neer te zetten in de toekomst?

– Heeft de stad contacten met andere organisaties die hieromtrent activiteiten of initiatieven organiseren? Zo ja, de welke? Zo neen, gaat de stad op zoek gaan naar dergelijke samenwerking?