Monthly Archives: October 2015

Vooruitgang in dossier Koolkerke!

De gemeenteraad van Brugge keurde de erfpachtneming door de Stad Brugge van het ‘Reigernest’ goed. Deze verbintenis zal nu toelaten om aanpassingswerken uit te voeren, iets wat eigenaar Decanale Werken niet kon/wou doen. Ik heb hierover de laatste 3 jaar verschillende interpellaties in de raad gedaan en ook een reeks vragen over gesteld.

Tijdens de raadszitting heb ik deze beslissing uiteraard toegejuicht. Tegelijk heb ik vermeld dat de echt test nog moeten komen: in de begrotingswijziging voor dit jaar en in het budget voor 2015 zal geld moeten vrijgemaakt worden om de nodige werken( bv. aan het sanitair) uit te voeren. De erfpachtneming is slecht een stap om dat te realiseren waar we al jaren hard voor pleiten!

DSC_0170

Ik ijver ook al enkele jaren voor een aanpassing en verbetering van de sportzaal: een multifunctionele vloer, moderner sanitair, een grotere repetitieruimte, …. Ik kreeg hierover al enkele schriftelijke toezeggingen vanuit het college. Ik heb er toch tijdens de zitting op gehamerd dat de aangekondigde investeringen in het Reigersnest niet mogen leiden naar een investeringsstop in het dossier van de sportzaal. Koolkerke heeft grote noden en heeft een rijk verenigingsleven die aangepaste infrastructuur verdient. De beide gebouwen moeten kwalitatief aangepast en gemoderniseerd worden.

We mogen dus vandaag voorzichtig optimistisch zijn maar de weg is nog lang!

Wateroverlast: antwoorden gekregen

Op de gemeenteraad kwam via mijn interpellatie de wateroverlast van 22 september ter sprake. De Burgemeester antwoordde op de door mij gestelde vragen dat de bui uitzonderlijk was en 1 keer om de 10 jaar verwacht wordt. Toch zal actie niet uitblijven.

De volgende actiepunten werden aangekondigd:
a) de riolen in veel straten en wijken werden vervroegd gereinigd.
b) de collector van Aquafin die Koolkerke beslaat zal vervroegd aangepast worden. Nu waren de werken voor 2018-2019 gepland maar dit eerder gebeuren.
c) de riolen in enkele straten zullen onderzocht worden en het beschikbare budget zal aangewend worden om op bepaalde plaatsen aanpassingen te doen.

Er is nu een hydraulische studie bezig voor het gebied Koolkerke/Sint-Jozef. We volgen dit verder op!

Na de Triënnale 2015: hou de site ‘pakhuizen’ open voor de Bruggeling

De Triënnale zit erop. Een interessant debat pro en contra moderne kunst in onze stad leverde het alvast op. Maar naast de kunst heeft deze Triënnale ook een paar fijne experimenten opgeleverd omtrent ‘leven en beleven’ in Brugge. Nu de verschillende installaties worden afgebroken en opgeruimd wil ik een lans breken voor het behoud van 1 Triënnale-realisatie: het behoud van de toegang tot de groene en waterrijke omgeving rond de pakhuizen tussen de Dampoort en de Komvest. Voor vele (jonge) Bruggelingen zal deze eerste Triënnale altijd herinnerd worden door de fijne middagen en avonden die ze konden beleven in dit normaal afgesloten en rustige stuk Brugge binnen het ei.

IMG_1506

Deze site verdient het op permanent opgenomen te worden in de Brugse publieke ruimte. De huidige containerstructuur kan dienst doen als een tijdelijke expositie-ruimte voor jonge Brugse kunstenaars en fotografen. Beperkte horeca kan er mogelijk blijven. De werking van de intergemeentelijke archeologische dienst Raakvlak die sinds 2006 in de pakhuizen gehuisvest is kan in dit verhaal een rol spelen: door het openstellen van de site kan de betrokkenheid van de Bruggeling bij het archeologische verleden van onze stad versterkt worden. De rustige groene toegang tot het grasplein naast de pakhuizen kan als groene ruimte ingericht worden. De dankzij de Triënnale geïntroduceerde stijl op de site, waarbij her en der planten en bloemen opduiken in allerlei soorten potten tot zelfs in een badkuip dient behouden te blijven en zou het creatieve karakter van deze nieuwe tuin voor de Bruggelingen alleen maar versterken.

Ik vermoed dat de vele konijnen op het gras tegen dit voorstel zijn maar ik kreeg alvast tot nu toe alleen maar positieve reacties van Bruggelingen, jong en oud, over dit idee om deze groene en authentieke site aan het water aan de rand van het Brugse ei open te stellen!

Waarom het project ‘Stadsvaart’ een vergissing is

Infomarkten, beknopte flyers en uitgebreide rapporten en een eerste bijeenkomst van bezorgde burgers uit Sint-Jozef: het project ‘Stadsvaart’ kreeg een plaats in het politieke en maatschappelijke debat in Brugge. Na het begraven van de piste ‘Schipdonkkanaal’ om de ontsluiting van de Zeebrugse haven via het water te versterken en te verzekeren heeft de vorige Vlaamse Regering onder impuls van CD&V Minister Crevits dit nieuwe project opgestart. In concreto komt het erop neer om aanpassingen en verbeteringen aan te brengen langs het kanaal Brugge-Gent om zo een vlottere doorvaart van grotere schepen te verzekeren langs Brugge.

Open VLD had al van in het begin reserves. Ook na de organisatie van de infomarkten voor de bevolking blijft deze behouden of werden ze zelfs nog versterkt. Mijn conclusie is alvast getrokken: het project ‘Stadsvaart’ dient zo snel mogelijk van tafel geveegd te worden. En daarvoor zijn er 2 goede redenen: ten eerste zijn de offers die van Brugge gevraagd worden overdreven en onrealistisch – iets waar nu in de pers op gefocust wordt – maar ten tweede is het project op lange termijn ook niet wenselijk voor Brugge. Deze reden blijft eerder onderbelicht (omdat ze minder spectaculaire tegenargumenten heeft: het gaat hem hierbij niet om het onteigenen en laten verdwijnen van een hele woonwijk of van een stuk van onze geklasseerde vesten) maar is op zijn minst even belangrijk voor hen die de leefbaarheid van onze stad belangrijk vinden. Ik ga hier dieper op in.

De eerste reden spreekt tot de verbeelding: een wijk op Sint-Jozef laten verdwijnen in het kader van de verbreding van het kanaal en het aanleggen van een langere en bredere sluis druist in tegen het gezond verstand. Overigens zou in één van de voorgestelde scenario’s niet alleen de wijk maar ook een stuk R30 verdwijnen. Het is nog maar de vraag hoe dit zou ingepast worden in de verkeersknoop die Brugge nu al kent.

Als men zou kiezen voor wat iedere weldenkende Bruggeling verkiest, namelijk het behoud van een volledige en levendige buurt waar wonen en handel al meer dan een eeuw vervlochten zijn, is het project niet meteen van de baan. Er zijn er nog andere opties. Zo schuift het ontwerpplan scenario’s naar voor die het wegsnijden van grote stukken Vesten zou inhouden. Terwijl her en der (terecht) geopperd wordt om de Vesten rond onze stad opnieuw helemaal rond te maken zou de uitvoering van deze scenario’s hier net een afbraak inhouden van deze groene gordel. Het is overigens maar de vraag of dit in overeenstemming zou zijn met de strenge Unesco- en andere regels.

zeebrugge_diepwaterhaven_2De maatschappelijke kost van het project Stadsvaart is dus, in de veronderstelling dat één van de voorliggende scenario’s voor Brugge gerealiseerd zou worden, op korte termijn te hoog. Veel te hoog.

Maar er is meer. Er is ook een reden op langere termijn, wat beter verstopt weliswaar, die mij een tegenstander maakt van dit project. Het project Stadsvaart is immers een stille doder die de mobiliteitsknoop in Brugge helemaal zal dichttrekken en de leefbaarheid voor het noorden en het oosten van onze stad ernstig in het gedrang zal brengen. We mogen niet vergeten waarom het project er is: de ontsluiting van onze Brugse zeehaven. Akkoord, in de modal shift (de manieren waarop de haven ontsloten is) scoort het water te zwak. Het is nochtans relatief goedkoop, relatief snel en vooral ecologisch verantwoord. Maar ‘Stadsvaart’ is enkel kunnen ontstaan in de zoektocht in het post-Schipdonkkanaal-tijdperk. De bedoeling van ‘Stadsvaart’ is om het kanaal Brugge-Oostende en meer bepaald het stuk Brugge-Oostkamp zo aan te passen dat grotere schepen van meer dan 100 meter en met een gewicht tot 2500 ton gemakkelijk op dit kanaal en rond onze stad kunnen navigeren. Het vervolg is simpel: een betere infrastructuur (snellere sluizen, modernere bruggen en breder water) zal leiden tot meer scheepvaart. En meer scheepvaart zal leiden tot meer ‘bruggenmiserie’. In 2011 was er sprake van 6000 schepen die Brugge passeerden. Twee derden daarvan waren vrachtschepen! En voor decennia lang gaan de Bruggelingen niet kunnen en mogen klagen: we hebben nieuwe en moderne bruggen en zullen daar blij om moeten zijn. En laat ons eerlijk zijn: een project als ‘Stadsvaart’ is niet iets wat je om de paar jaar kan doen. Zo’n project schept een situatie van vele decennia. Eén keer Stadsvaart gerealiseerd is zijn we vertrokken voor een onomkeerbare situatie die decennia zal duren. Het is eenvoudig: het project Stadsvaart steunen is niet anders dan de eigen mobiliteits-strop aansnoeren. En dat voor de komende decennia. Deze tweede reden van verzet tegen Stadsvaart verdient de nodige aandacht in het debat. Het is (uiteraard!) minder emotioneel en tot de verbeelding sprekend als tientallen bewoners die vrezen dat hun hele wijk onder water verdwijnt maar het is wel iets die vele duizenden Bruggelingen zich moeten realiseren.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het zover niet zal komen. De verschillende onofficiële reacties die ik al kon optekenen van Brugse verantwoordelijken doet de nodige twijfel blijken en soms weerzin vermoeden. Open VLD heeft zich alvast als eerste partij duidelijk uitgesproken over de vele twijfels over de haalbaarheid en de wenselijkheid van dit project. Dat in de procedure overigens werd gekozen voor een apart parcours voor enerzijds een oplossing voor Steenbrugge-brug (waar al jaren een oplossing voor nodig is) en anderzijds voor de rest van het project doet alvast vermoeden dat het gezond verstand én een lange-termijnvisie op de leefbaarheid van onze stad toch de prioriteit zal zijn. Paniek is momenteel niet nodig, waakzaamheid wel. En dat garandeer ik.

Staking IVBO: Bruggeling mag niet de dupe worden!

 De staking bij het IVBO sleept aan. Een oplossing lijkt niet meteen in de maak. Open VLD wil dat de Bruggeling hier zo weinig mogelijk de dupe van is.

 

“Naar analogie van Blankenberge pleiten we ervoor om het tijdelijk mogelijk te maken voor e Bruggeling om het PMD gratis af te kunnen zetten op één van de containerparken” aldus gemeenteraadsleden Jasper Pillen en Jean-Marie De Plancke die respectievelijk bestuurder en ex-bestuurder zijn bij het IVBO. In Blankenberge is de technische dienst trouwens ingeschakeld om het aanwezige restafval van de straat te halen. “In Brugge moet dit ook overwogen worden, zeker als de situatie zal blijven aanslepen. Door dergelijke maatregelen te nemen en voor te bereiden zal Brugge ervoor zorgen dat de Bruggeling niet geconfronteerd zal worden met Napolitaanse of Gentse toestanden” aldus Pillen en De Plancke.


Open VLD Brugge heeft respect voor de zware job van de IVBO personeelsleden. Een sociale oplossing met respect voor de werknemer en de omstandigheden waarin ze moeten werken is nodig. “Voorzitter en Brugs schepen Frank Vandevoorde moet de belangen van de werknemers én van de Bruggeling dringend verzoenen” stellen de beide liberale raadsleden.

Open VLD Brugge roept tot slot de stad Brugge op om haar verantwoordelijkheid te nemen als vennoot van het IVBO. “Het IVBO staat voor zware financiële jaren. Alle gemeenten die vennoot zijn moeten solidair zijn. Je kan niet een perfecte dienstverlening willen en anderzijds niet voldoende bijdragen. Het is tijd dat burgemeester Landuyt duidelijkheid schept over de toekomst van Brugge binnen het IVBO en de openlijke tegenstelling tussen de coalitiepartners die de raad van bestuur verlamt, beëindigt.”