Monthly Archives: February 2013

Smart city? Pover antwoord op povere score!

Ik diende begin deze maand (zie post)een vraag in over de povere score van Brugge in het ‘Smart Cities’ onderzoek van Agoria.

Het “smart cities”-project van Agoria heeft tot doel het creëren van een “Agoria smart cities community”. De technologiefederatie peilt daarom in haar analyse naar de eGov-graad, de aanpak van mobiliteitsproblemen, de recreatieruimte, het volume restafval per inwoner, het energieverbruik., … Hierbij worden diverse doelgroepen betrokken zodat vanuit een multidisciplinaire aanpak nieuwe business opportuniteiten ontstaan. Verschillende themadagen werden hieromtrent al georganiseerd.

30.987402001359626000

Bron grafiek: www.agoria.be 

Ik kreeg dit teleurstellend en beperkt antwoord: 130225 Antwoord SV Agoria . Opnieuw wordt er beloofd dat er ‘over een paar maanden’ een ‘beleidsnota’ zal komen. De nieuwe legislatuur is ondertussen 2 maanden bezig, de verkiezingen liggen precies  4,5 maand achter ons.

Ik kan uiteraard geen genoegen nemen met dit antwoord en ga dan ook een nieuwe vraag hierover indienen.

 

Balkonrotonde: risico’s op nog meer problemen!

Ik vernam via de website van de Stad dat de voorbereidende werken voor de balkonrotonde werden opgestart. Bij de voorstelling van dit project werd aangekondigd dat het inrijden van de Stationslaan komende van de Koning Albert I-laan, dus richting Canadasquare, niet langer mogelijk zal zijn.

 achterkantStation

Bron: www.brugge.be

Dit lijkt me een onverstandige beslissing en wel om 2 redenen:

–          De Unesco-rotonde die nu al overbelast is, zal door het verkeer dat de om moet rijden via de rotonde om rechts af te slaan in de Stationslaan, nog drukker worden. In de spits is de verkeersdruk hier al bijzonder groot.

–          Het risico op nog meer sluipverkeer door de buurt rond de Titecastraat en zo verder richting buurt Canadasquare zal door de nieuwe verkeerssituatie nog toenemen.

Ik  heb ik hieromtrent de volgende vragen gesteld aan het Stadsbestuur:

–          Waarom werd de toegang tot de Stationslaan komende van de N31/Albert I-laan geschrapt?

–          De meeting in de Grontmij-studie van maart 2011 duidt op een frequent gebruik van de bestaande mogelijkheid richting Stationslaan. Werd een recente meting gedaan van het aantal wagens die de bestaande mogelijkheid gebruiken, gedaan? Zo ja, wat is het resultaat? Zo neen, kan die dringend gedaan worden?

–          Hoe word de toename van het verkeer op de Unesco-rotonde ingeschat?

–          Hoe wordt de toename van het sluipverkeer in en rond de Titecastraat en zo verder richting buurt Canadasquare ingeschat?

–          Worden flankerende maatregelen in deze buurt gepland?

Bruggelingen voorrang voor triatlon Brugge!

Op 22 juni gaat opnieuw de triatlon van Brugge door. Dit is een topevent waarvoor talrijke sporters lang oefenen. De populariteit van deze events, zowel bij sporters als bij supporters, blijft stijgen.

Veel Bruggelingen konden zich helaas niet registreren omdat het event vol was. Vorig jaar bestond dit probleem ook al en toen werd een voucher afgedrukt in ‘Bruggespraak’ om Brugse sporters alsnog de kans te geven deel te nemen.

beginner-hardlopen

Ik vind dit een halfslachtige oplossing en ik deed een voorstel aan het College om het probleem op te lossen: net zoals bijvoorbeeld in Knokke-Heist zou er een periode voorafgaand aan de registratieperiode moeten  ingevoerd worden die enkel open is voor inwoners van Brugge. Ik meen dat mijn voorstel om dit probleem a priori op te lossen alvast een stuk praktischer is dan de vorig jaar ingevoerde a posteriori oplossing.

Uiteraard vroeg ik, voor wat betreft de deelname aan de 2013-editie, om alsnog het voucher-systeem toe te passen dit jaar.

Social media: voordelen voor Brugse politie én bevolking!

Naar aanleiding van een artikel in de krant Het Nieuwsblad van 22 februari 2013 over het gebruik van sociale media door de politiezones in onze regio, stelde ik de volgende vragen aan het Brugse College:

e4c21628-7c50-11e2-9552-5fee65a53dd2_original_tablet.jpg.h380Bron: Nieuwsblad, 22/2/2013

1)     De Brugse Politie twittert bij evenementen. Wordt er overwogen om met Politie Brugge ook actief te worden op Facebook?

2)      Grote groepen van de bevolking bereik je sneller en frequenter via social media dan via de traditionele communicatiekanalen zoals televisie en affiches. Wordt er overwogen om, naast het communiceren over events, dit uit te breiden naar andere thema’s zoals opsporingsberichten?

3)       Ook andere stadsdiensten beschikken over informatie van algemeen nut. Ik denk dan aan het OCMW, de brandweer, de evenementencel, … Wordt er overwogen hen een (actievere) rol te geven op sociale media?

Veiliger fietsverkeer in industrie- en havenzones nodig!

Half februari was er in de Alfred Ronsestraat een ongeval waarbij een fietsende werknemer van een havenbedrijf betrokken was. Naast de af en toe voorkomende (ernstige) ongevallen met fietsende werknemers in industrie- en nijverheidszones en in de haven, getuigen fietsende gebruikers van deze wegen geregeld over een onveilig en oncomfortabel gevoel. Terecht. 

Mobiliteit_Zeebrugge

Ik heb hieromtrent de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen:

–          Zal de Stad in haar mobiliteitsbeleid bijkomende aandacht hebben voor de problematiek van fietsers in de industrie- en nijverheidszones en in de haven? Zo ja, op welke manier?

–          Zijn er structurele verbeteringen gepland en ingeschreven ter uitvoering?

–          Heeft de Stad pijnpunten en problemen geïdentificeerd waarvoor een oplossing zal gezocht worden?

–          Kan er rond de problematiek van fietsveiligheid in deze zone een campagne georganiseerd worden? Of is er al één gepland?

–          Gaat de Stad hier actief in overleg gaan met de Vlaamse Overheid?

Kordaat aanpakken inbrakengolf nodig!

Ik stelde de onderstaande vraag aan het College naar aanleiding van de aanhoudende inbrakenplaag in en rond Koolkerke.

“Sinds eind november 2012 is Koolkerke in de ban van een inbrakenplaag. Waar het eind november nog leek te gaan om enkele losstaande feiten, is er tot op vandaag sprake van zeker 16 feiten (Watergang Dudzele en enkele feiten in en rond de Noorweegse Kaai inbegrepen –  eigen telling). Dit betekent dat er sprake is van een inbraak om de 4 à 5 dagen. Ik vroeg hier op 24 december al aandacht voor, toen nog aan de vorige burgemeester.

inbraakOndanks de extra patrouilles, de goede samenwerking met de politiediensten, het patrouilleren van Koolkerkse burgers, 2 preventie-avonden en het oppakken van alvast 4 personen, houdt de plaag aan.

Ik ben me bewust van de scheiding der machten en ik heb uiteraard alle vertrouwen in de politie en het parket, maar ik maak me tegelijk erg zorgen over deze ontwikkelingen en vooral dan voor wat betreft de impact die dit heeft op het Koolkerkse sociale weefsel. Het is het gespreksonderwerp bij uitstek, ook bij nog kleine kinderen (inbraak in de school zelf) en de laatste weken krijg ik verschillende vragen van ongeruste burgers die hun woning niet meer alleen durven laten of niet meer durven alleen thuis blijven. Het wordt steeds moeilijker hierop een ernstig antwoord te vinden. Dat er ingebroken wordt tijdens de preventieavond zelf getuigt van een verregaand cynisme.

Ik wens dan ook de volgende vragen te stellen:

–          Kunt U bevestigen dat er inderdaad sprake is van ernstig aantal inbraken? Ik durf aan te nemen dat er geen andere buurten zijn in Brugge waar deze cijfers gehaald worden sinds november 2012?

–          Kan het aantal patrouilles nog opgevoerd worden, zeker tijdens de uren waarop de dieven meestal toeslaan?

–          Kunnen de patrouilles geografische uitbreiding krijgen, zodat ook ‘Noord’-Koolkerke waar er recentelijk heel wat feiten plaatsvonden, gedekt worden?

–          Overweegt U, zoals ik eerder al voorstelde, om de oprichting van een buurtinformatienetwerk te ondersteunen? Het bestaande initiatief in Koolkerke kan zo als voorbeeld dienen als de nood hiertoe ontstaat in andere buurten/deelgemeenten.

–          De modus operandi alsook de tijdstippen van inbraak lijken, volgens mijn contacten met de getroffen gezinnen, vaak gelijk. Is het mogelijk, zowel uit adviserend als uit geruststellend perspectief, op zeer korte termijn een brief te richten aan de burgers waarin hun enkele zaken m.b.t. deze modus operandi wordt verduidelijkt?

–          Tot slot, kan de Stad met de aankomende lente nu alvast extra inspanningen plannen om op de verschillende locaties (Rommelaerestraat, voetbaldveld Gemeneweidestraat, achterkant kerk) waar er geregeld sprake is van overlast, kordaat op te treden?”

Povere ‘smart-cities’ score voor Brugge

Verschillende initiatieven worden genomen omtrent het behoud van de leefbaarheid in de steden. Verschillende technologieën moeten hiervoor geïntegreerd worden, op vlak van ICT, mobiliteit, energie, gezondheid, transport en milieumanagement. De steden zullen zich slim moeten organiseren om een duurzame stad te worden en om de leefbaarheid en de levenskwaliteit van hun inwoners in stand te houden en te verbeteren. Voor Brugge is dit niet anders: de problematiek van de ontsluiting en die van de brain-drain zijn uitdagingen voor de toekomst.

Het “smart cities”-project van Agoria heeft tot doel het creëren van een “Agoria smart cities community”. De technologiefederatie peilt daarom in haar analyse naar de eGov-graad, de aanpak van mobiliteitsproblemen, de recreatieruimte, het volume restafval per inwoner, het energieverbruik., … Hierbij worden diverse doelgroepen betrokken zodat vanuit een multidisciplinaire aanpak nieuwe business opportuniteiten ontstaan. Verschillende themadagen werden hieromtrent al georganiseerd.

Technologiefederatie Agoria nam recentelijk de bestuursakkoorden van 15 steden in ons land onder de loep. Agoria ging voor 41 onderwerpen na of de nieuwe stadsbesturen plannen uittekenen voor de uitbouw van een smart city. De steden Gent (38), Mechelen (29) en Genk (24) hebben in hun bestuursakkoorden de meeste aandacht voor de uitbouw van een smart city. Het gaat dan om duurzame, slimme projecten in domeinen zoals energie, gebouwen, mobiliteit, eGov, gezondheid, publieke ruimte, water- en afvalbeheer en moderne communicatienetwerken. Brugge behaalde van de 15 onderzochte steden de slechtste score.  

30.987402001359626000

Bron grafiek: www.agoria.be 

Ik heb hieromtrent de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen:

– Wat is de reactie van de Stad op deze povere score?

– Is de Stad in het verleden betrokken geweest bij het ‘smart cities’-concept? Werkt de stad actief mee aan dit project? Zijn er contacten met Agoria hieromtrent?

– Zo neen, gaat de stad stappen ondernemen om met Agoria samen te werken en dus een betere score neer te zetten in de toekomst?

– Heeft de stad contacten met andere organisaties die hieromtrent activiteiten of initiatieven organiseren? Zo ja, de welke? Zo neen, gaat de stad op zoek gaan naar dergelijke samenwerking?

Benoeming tot ‘Erelid’ Jong Vld Brugge!

Voor de eerste maal in de bijna 15-jarige geschiedenis van Jong Vld Brugge verleende de Algemene Vergadering de statutaire titel van ‘erelid’. Ik kreeg, bij mijn afscheid na 7 jaar voorzitterschap, die eer. Ik wil het nieuwe bestuur en alle leden van Jong Vld Brugge hiervoor bedanken.

Na zeven jaar voorzitterschap hield ik eraan enkele goeie raden mee te geven aan de nieuwe generatie. Het zijn geen voorschriften, enkel maar een aantal regels die ik steeds voor mezelf heb proberen toe te passen.

1)      Blijf positief en constructief – Acties doen is eigen aan Jong Vld. Als jongeren én als oppositie en zeker door de combinatie van de twee zal het aanklagen van situaties een groot deel van onze acties omvatten. Los van de geloofwaardigheid van de persoon die je bekritiseert, is het belangrijk voor je eigen geloofwaardigheid dat je positief en constructief blijft en dat je alternatieven voor het beleid suggereert en voorstelt.

2)      Onderbouw en argumenteer – De Jong Vld acties waren telkens geslaagde acties omdat we wisten waarover we spraken. Verzin niets. Check de bronnen. Spreek met en luister naar alle actoren.

3)      Hou de oren en ogen open – De kracht van Jong Vld zit in haar netwerk. Nodig mensen uit, ga spreken met mensen. Werk aan een netwerk. Er is sympathie voor jongeren die willen bijleren. En dat bijleren zal z’n vruchten afwerpen. Waak over het imago en de reputatie. Als politiek actieve jongeren vertegenwoordig je de partij maar ook je idealen. Een stempel is snel gedrukt. Zorg dat die positief is en blijft.

4)      Onthoud de geschiedenis – Jong zijn houdt in dat je fouten kan maken. Probeer die maximaal te vermijden, zeker als ze al eens voor je zijn gemaakt. Leer over de geschiedenis van Brugge, van het land, van de partij en van de mensen die de partij vorm geven. Terugblikken kan fouten in de toekomst vermijden.

5)      Politiek is een deel van het leven, en niet omgekeerd – Denk, discussieer, praat over andere zaken dan enkel politiek. Een groep wordt nog hechter en het denken wordt nog zuiverder als ook andere zaken, verschillende domeinen en gevarieerde uitgangspunten  besproken (kunnen) worden.

6)      De deur moet openstaan voor iedereen – Jong Vld Brugge is een liberale jongerenpartij. Jongeren met alle achtergronden, levensovertuigingen en ideeën zijn welkom. Koester die variëteit en sluit je niet op in de heersende denkbeelden of binnen die ene sociale subgroep waar de meerderheid op dit of dat moment uit bestaat.

7)      Blijf een vriendengroep –  Last but not least: ‘In de politiek zitten de beste vrienden bij een andere partij, bij Jong Vld zitten ze in je jongerenpartij’.

cropped-trolley1.jpg

Aandacht voor gebruiksvriendelijkheid in en rond station Brugge

Ik stelde 2 schriftelijke vragen over 2 vaak genoteerde klachten van gebruikers van het Brugse station.

Het Brugse station kreeg de afgelopen jaren een geslaagde facelift. Naast een landmark kregen Brugge er ook enkele geslaagde nieuwe horecazaken en winkels bij. Het is nu noodzakelijk dat de gebruiksvriendelijkheid van de site verder verbeterd zal worden. Ik doe 2 eenvoudige suggesties.

euro immo star station brugge (1)Vraag 1 (130204 SV betaalautomaten station Brugge) handelt over de installatie vn ticketautomaten in het station Brugge, kant Sint-Michiels. Het is een vervolg op een vraag die ik indiende bij de NMBS Holding. Nadat diverse organisaties en adviesraden ijverden voor de komst van deze automaten, is het belangrijk dat de politiek nu eindelijk de koe bij de horens vat. De uitbouw van de kant Sint-Michiels en het enorm toegenomen potentieel (studenten) rechtvaardigt de vraag.

Vraag 2 (130204 SV overkapping galerij station Brugge) handelt over de nog steeds niet aangebrachte overkapping boven de handelspanden aan de kant centrum van het station. Het gevolg is dat de gebruikers van de parkings en van de handelspanden zonder overdekking zich van en naar de handeslzaken/het station/ de parking moeten begeven. Ondanks eerdere berichten werd hier nog geen actie ondernomen.

stationsomgeving

Betere aanduiding snelheidsremmers Jacob Van Maerlantstraat

Het afdwingen van lagere snelheden in de Brugse buurten en wijken is een terechte beleidsoefening. Verschillende vormen van snelheidsremmers worden gebruikt in onze stad. In de Jacob Van Maerlantstraat werd een betonnen uitstulping tegen de stoeprand gebouwd, met daarop een wit-rode verkeersaanduiding die een versmalling aangeeft.

Deze versmalling is door een zeer gebrekkige aanduiding een gevaar: 1) de reflectoren onderaan de betonnen blok zijn over het algemeen onzichtbaar door hun laagte., 2) de verkeerspaal geeft niet goed de breedte van de betonnen blok aan en 3) vooral als het donker is, is de aanduiding door de smalle verkeerspaal te beperkt.

A51De ligging van de versmalling is trouwens zeer slecht gekozen want pal op de kruising met de Dokwerkersstraat. Uitwijkende bewegingen die overal kunnen plaatsvinden zijn op dit punt niet mogelijk door de uitstulping. Daarbij is de betonnen uitstulping slechts van op 1 kant aangeduid met een verkeerspaal. De Dokwerkersstraat wordt overigens frequent gebruikt door zwaar vrachtverkeer die de aldaar gelegen supermarkt bedient.

Buren informeerden mij over vaak voorkomende problemen in de straat in verband met dit platform, gelukkig enkel met blikschade. De onvrede bij de directe omwonenden is groot. Ik heb daarom hierover een vraag aan het College gericht.

Mijn inziens moeten volgende wijzigingen aangebracht worden: a) een aanduiding van het platform uit de 3 richtingen en b) een betere aanduiding van het platform, vooral als het donker is, met licht of goed en hoog genoeg aangebrachte reflectoren. Ik heb die suggesties in m’n vraag meegegeven.